bandagering av vrist

Projekt: En samskapande lösning för en personlig egenvårdsplaneringsprocess för att förebygga återfall i svårläkta sår

Syftet med projektet var att förebygga återfall av svårläkta sår, förbättra vårdprocesser och främja en personcentrerad och jämlik vård. Vår strategi var att utveckla en personlig egenvårdsplan med syfte att stärka personalen och patienternas kunskap avseende sår och egenvård vid svårläkta sår.

Detta projekt avslutades 2023.

Fakta om projektet

Projektledare
Cecilia Fagerström
Övriga projektmedlemmar
Hanna Tuvesson, Natali Johnsson, Marcus Rosenburg, Catharina Lindberg och Gunilla Lindqvist, Linnéuniversitetet; Rut Öien, Sårcentrum, Region Blekinge; Markus Fiedler, Blekinge Tekniska Högskola
Deltagande organisationer
Linnéuniveristetet; Blekinge Tekniska Högskola; Sårcentrum, Region Blekinge; Region Kronoberg; Region Kalmar län; Karlskrona kommun 
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse, Linnéuniversitetet
Tidsplan
Hösten 2019–hösten 2023
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

För att förbättra vården av svårläkta sår, i syfte att förebygga återfall i sår och öka patientens livskvalitet, planerar vi ett projekt för att öka patientens delaktighet. Målet är att förhindra återfall av sår, en vanlig komplikation på grund av okunskap, bristande engagemang och otillräcklig samordning av många aktörer samt rådande kultur inom sårläkning.

Inom sårvård riktas fokus i huvudsak på insatser som omläggning och antibiotikaanvändning, på bekostnad av att helhetssynen på individen och livskvalitet kommer i skymundan. Rådande situation äventyrar både kontinuitet och kvalitet i vården, och patienten riskerar att inta en avvaktande och passiv roll. En situation som är förödande den dagen patienten anses färdigbehandlad av sjukvården och får överta ansvar för sin egenvård i syfte att förebygga återfall.

För att nå målet att förebygga återfall i sår ska en patientriktad egenvårdsplan utvecklas och valideras – en lösning som saknas idag. Den ska baseras på tydlig information om vad vården har gjort och planerar att göra, samt en kartläggning av fungerande individuella strategier i egenvård och rehabilitering för att minska risken för att såret går upp igen. Resultatet förväntas komma många till del på kort tid genom att en individanpassad egenvårdsplanering inklusive utbildning skapas tillsammans under fortgående sårbehandling.

I egenvårdsplanen delas kunskap som specialistvården idag äger och görs lättillgänglig för många – patient, anhöriga och personal som arbetar nära patienten – helt oberoende av tillgänglighet och avstånd till specialistvården. Ökad möjlighet att förebygga återfall i sår genom att patienten är delaktig och tar ansvar för sin egenvård, kan bidra inte bara till hälsoekonomiska vinster, förbättrade och snabbare arbetsprocesser, utan också till minskat lidande för personer med komplex sjukdomsbild med hög risk för såråterfall.

Detta projekt omfattar bland annat doktorandprojektet Egenvård som metod för att minska risken för såråterfall.

Vetenskapliga publikationer

Filmer som skapats och ingår i projektet

Filmer skapade till patienten

Filmer skapade till vårdpersonal

Medarbetare