fartyg på sjö

Projekt: Energioptimerad manövrering för fartyg med täta hamnanlöp

Inom sjöfarten finns en stor potential för att minska skadliga utsläpp från fossila bränslen. Det här projektet syftar till att undersöka vilka drivkrafter och hinder som finns för att inta ett energisnålt körsätt, sett utifrån både ett operatörs- och ett organisationsperspektiv.

Fakta om projektet

Projektledare
Carl Sandberg
Övriga projektmedlemmar
Carl Hult, Jan Snöberg, Mikael Sten
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Energimyndigheten
Tidsplan
11 mars 2019–15 mars 2021
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Inom sjöfarten finns en stor potential för att minska skadliga utsläpp från fossila bränslen. Sjöfartsnäringen arbetar idag intensivt med tekniska innovationer som kan bidra till minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp.

Energieffektivisering kan emellertid även uppnås utan att stora investeringar görs i ny teknik. Tidigare forskning har visat på att fartygsoperatörens körsätt har en väsentlig betydelse för fartygets bränsleförbrukning. Genom ett anpassat körsätt, så kallad eco-driving, kan rederier både minska bränslekostnader och bidra till att minska skadliga utsläpp.

Det här projektet syftar till att undersöka vilka drivkrafter och hinder som finns för att inta ett energisnålt körsätt, sett utifrån både ett operatörs- och ett organisationsperspektiv.

Att studera eco-driving

Ett flertal svenska rederier har som en energibesparande åtgärd valt att satsa på utbildning av nautisk personal i eco-driving. Med eco-driving avses en körteknik som givet ett fartygs tidtabell och bibehållen säkerhet uppnår en låg bunkerförbrukning till gagn för ekonomi och omgivande miljö.

Projektets syfte är att studera eco-driving i ett operatörs- och organisationsperspektiv. Med ett operatörsperspektiv avses den praktiska tillämpningen av eco-driving, medan ett organisationsperspektiv avser hur eco-driving och andra energibesparande åtgärder har implementerats i rederier. 

Inom projektet studeras fartyg som kör relativt sett korta sträckor i inre fart med täta hamnanlöp och manöverintensiva situationer. Det är framförallt här som operatörens körteknik får stor betydelse. Vidare studeras även betydelsen av faktorer som kan påverka körningen, såsom turlistor, passagerare, last, korsande trafik, väder och strömmar.

Projektets datainsamling bygger på observationsstudier ombord på fartyg och i simulatormiljö samt intervjuer och en analytisk workshop.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sjöfartsvetenskap.

Medarbetare