man och kvinna med VR-glasögon tittar på virtuellt stadskvarter

Projekt: Enriched Reality for Education and Digital Well-Being (EREDWeB)

Detta projekt ska undersöka potentialen hos den senaste teknologin inom virtuell verklighet (VR) för undervisning, med sikte på digitalt välmående. Det ska omfatta forskning om förhållandet mellan virtuell verklighet och utbildning utifrån kognitiva, psykologiska och sociala aspekter.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Marcelo Milrad
Övriga projektmedlemmar
Nuno Otero, Dan Kohen Vacs och Romain Herault
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Università degli Studi di Firenze, Italien; University of Birmingham, England; Universiteit Leiden, Nederländerna; Université de Nantes, Frankrike
Finansiär
EUniWell, strategisk såddfinansiering
Tidsplan
Juni 2020–mars 2021
Ämne
Medieteknik (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Det huvudsakliga målet för projektet Enriched Reality for Education and Digital Well-Being (EREDWeB) är att utveckla en välgrundad metodik, innefattande konceptuella modeller, metoder och verktyg, för en bättre förståelse av relationerna mellan välmående och så kallade omslutande miljöer (immersive environments; IE). Immersion, omslutning, är användandet av en tredimensionell representation av en miljö som användaren upplever att han/hon rör sig i, till exempel med hjälp av en VR-hjälm.

För att uppnå detta mål syftar projektet till att ta fram en uppsättning rekommendationer för att utveckla utbildningsaktiviteter baserade på IE, främst riktade till högre utbildning. Som ett exempel på konceptet kommer två pedagogiska scenarier att utformas tillsammans med metodiken för att bedöma deras effektivitet jämfört med "traditionella" digitala metoder, samtidigt som användarnas allmänna välbefinnande säkerställs.

Målen för EREDWeB är helt i linje med EUniWells uppdrag att förstå, förbättra och balansera välbefinnandet hos enskilda, grupper och samhället genom att tillhandahålla:

  • En djup förståelse för välmående i IE-miljöer ur ett kognitivt, pedagogiskt, fysiologiskt och socialt perspektiv. Som ett resultat kommer vi att producera en rapport om den senaste tekniken via en systematisk genomgång av relevanta vetenskapliga artiklar.
  • Utveckling av rekommendationer för en korrekt och säker användning av IE, för att minska riskerna som härrör från felanvändning och överanvändning av IE.
  • En pedagogisk designmetod med skapande av två scenarier för inlärning som har de relativa bedömningsverktygen för högre utbildning som mål, för att balansera möjligheten att lära/arbeta i en säker miljö där det finns risk för beroende och missbruk.
  • En stark nätverksaktivitet för att stärka det forskningsnätverk som ursprungligen skapats av konsortiets medlemmar, tillsammans med relevanta intressenter inom både akademin och näringslivet, för att bana väg för ytterligare aktiviteter och externt finansierade forskningsprojekt.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen CoCoS och kunskapsmiljön Digitala transformationer.

Se filmen om projektet ERDEWeB.

Medarbetare