äldre mans händer som håller en mobil

Projekt: Ensam men med kontakt?

Detta internationella projekt syftar till att fördjupa förståelsen av och bidra till välgrundade policies om skärningspunkterna mellan digitalisering och generationsöverskridande omsorgsrelationer för äldre personer som lever ensamma.

Fakta om projektet

Projektnamn
Ensam men med kontakt? Digitala (o)jämlikheter inom omsorg och generationsöverskridande relationer bland äldre som lever ensamma (EQualCare)
Projektledare
Clary Krekula
Övriga projektmedlemmar
Marcus Andersson, Camilla Malm och Emme-Li Vingare, Linneuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Goethe-Universität, Frankfurt an Main, Tyskland; Hanken (Svenska Handelshögskolan), Helsingfors, Finland; University of Latvia, Riga, Lettland
Finansiär
More Years, Better Lives
Tidsplan
10 juli 2021–30 april 2025
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Digitaliseringen har inneburit omvälvande förändringar i uttrycken för närhet och distans mellan människor, inte minst i omsorgsrelationer. Samtidigt som digitaliseringen skapar förväntningar på ömsesidighet, nya samarbeten och relationer gällande omsorg, finns en påtaglig risk att den också skapar nya former av ojämlikheter mellan generationer, inkomstgrupper och länder utifrån tillgängliga omsorgsresurser och infrastruktur.

En viktig grupp att beakta i detta avseende är äldre personer som lever ensamma, där frågor väcks både om hur digitaliserad omsorg sammanflätas med fysisk omsorg och om yngre generationers omsorgsansvar. Digitaliseringen har underlättat kontakten mellan yngre och äldre generationer när de är geografiskt distanserade, vilket innebär att omsorg kan tänkas ske och förstås på nya sätt.

Covid-19-pandemin har också medfört att alltfler äldre vant sig vid mobila teknologier för att hålla kontakt med familj och vänner. Faktorer som ökad medellivslängd, vilja till autonomi, minskad acceptans för otillfredsställande familjerelationer samt det faktum att den som lever ensam också måste kunna utföra en viss grad av egenvård, bidrar ytterligare till att ensamboende äldre är en grupp som behöver uppmärksammas.

Projektet bidrar med ny kunskap om relationen mellan (egen)vård och de omgivande digitaliserade omsorgsnätverken av familjemedlemmar, vänner, grannar, bekanta och olika samhälleliga organisationer. Det fördjupar förståelsen av och bidrar till välgrundade policies om intersektionerna mellan digitalisering och intergenerationella omsorgsrelationer för äldre personer som lever ensamma och syftar också till att motverka ojämlikhet. Projektet belyser särskilt ojämlikheter avseende genus, kulturell och socioekonomisk bakgrund, både mellan och inom länder.

Projektet är ett internationellt samarbete mellan fyra länder: Finland, Lettland, Sverige och Tyskland. Det bygger på deltagande aktionsforskning (PAR) där personer äldre än 60 år deltar som medforskare i utformning av forskningsfrågor och i genomförande och analyser av intervjuer. I projektet granskas även politiska dokument och lagstiftning i varje land rörande omsorgsansvar och digitalisering. Analyser görs också av nationella och internationella databaser (t ex EU-SILC) för jämförelser av levnadsförhållanden, inkomster, hälsa och omsorgsarbete för olika ålderssegment i åldersgruppen 60+.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande (SODA).

Medarbetare