Forskningsprojekt

Projekt: Entreprenörskap för socio‐ekologisk omställning på landsbygden

Vi lever i en tid då det krävs en stor global omställning för att våra ekonomiska aktiviteter ska anpassas till planetens begränsningar. I forskningsdiskussionen om entreprenörskap och hållbarhet har det hittills varit överfokus på städerna. Det är i städerna man föreställer sig att den hållbara utvecklingen ska ske, men landsbygden behöver också inkluderas i den här diskussionen.

Entreprenörskapet på landsbygden (både i företagsform och inom till exempel civilsamhället och offentlig sektor) är viktigt inte bara som motkraft till nedåtgående ekonomiska trender, utan också för mobilisering och organisering av realistiska och hållbara anpassningar till en transformativ samhällsutveckling.

Syftet med det här projektet är att beskriva och analysera entreprenörskap på landsbygden som vill bidra till socio-ekologisk omställning. De guidande forskningsfrågorna är: Vilka värderingar och avvägningar mellan olika värdegrunder och intressen (socialt, ekologiskt, ekonomisk) styr de entreprenöriella initiativen? Vilka praktiker utvecklas i de här former av entreprenörskapsprocesser?

Dessa forskningsfrågor utforskas i fyra olika fall: Nätverk Sydöland, Smart Village, Mötesplats Häradsbäck och Gröna lantbrukare i Småland.

Nätverk Sydöland
Den grundläggande idén i initiativet är att Sydöland kan gynnas av att socknarna och medborgarna går samman och börjar driva vissa frågor gemensammt i hopp om att kunna påverka platsens utveckling till det bättre. Visionen är att ”bli en starkare röst, både i kommunen och i regionala, nationella och internationella sammanhang”. Nätverket består av representanter från Sydölands sex tidigare socknar Ås, Ventlinge, Gräsgård, Södra Möckleby, Segerstad och Smedby samt Mörbylånga kommun. För mer information se: Morbylanga.se/naringsliv-arbete/Natverk-Sydoland.

Smart Village
Smart Village är en ekonomisk förening och ett nydanande boendekoncept i vilken den bärande idén är att skapa en modern ekoby. Initiativet består av privatpersoner, föreningar och företag. Det som förenar de olika aktörerna är en vilja att skapa ett boende som fokuserar på gemenskap, hälsa, självförsörjning och hållbara lösningar. Smart Village grundades 2017 av de två ingenjörerna Jesper Danielsson och Magnus Björkegren som båda har ett stort intresse för hållbarhet och en nyfikenhet att utforska nya sätt att bo och leva. För mer information se: www.smartvillage.se

Mötesplats Häradsbäck
Mötesplats Häradsbäck är ett kollektivt projekt som drivs av eldsjälen Mette Adolfsson.

Mötesplats Häradsbäck bildades 2018 och drivs som ett bolag med särskild vinstbegränsning. Bolaget är ett så kallat bygdebolag som ägs av nio ideella föreningar, och har totalt fem anställda. Gemensamt för de olika projekten och verksamhetsgrenarna är visionen att visa att det är möjligt att få ett hållbart liv på landsbygden. I fokus står möjligheterna att leva ett helt och meningsfullt liv på landsbygden med service i livets alla skeden. Det innebär också att man strävar efter ett ekologiskt hållbart lokalsamhälle med minskat resande och en ökad lokal produktion, även av olika slags service och underhållning. För mer information se: https://haradsback.se

Lantbrukare i en hållbar energiomställning
I detta projekt studerar vi hur olika gårdar och lantbrukare i Småland försöker utveckla hållbara gårdsbaserade energilösningar. Genom aktionsforskning hålller vi workshops där de olika deltagarna får verktyg att pröva nya framtidsscenarios där energin är baserade på exempelvis sol, vind och biogas. Med andra ord utforskar vi hur lantburkare genom entreprenörskap kan jobba för en hållbar energiomställning.

Deltagande forskare i projektet

Kunskapsplattform

Forskningsprojektet "Entreprenörskap för socio‐ekologisk omställning på landsbygden" ingår i kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring.