Grafisk bild på blommor

Doktorandprojekt: Erfarenheter och uppfattningar om lärandestöd vid utvecklandet av klinisk kompetens inom ambulanssjukvård

Det saknas idag nationella direktiv som klargör vilken specifik kompetens en ambulanssjuksköterska bör inneha, samt bristande kunskaper om vilket stöd som ges för utvecklandet av deras kliniska kompetens för att kunna möta samhällets och patienters nuvarande samt framtida behov. Föreliggande doktorandprojekt vill belysa det lärandestöd som ges under utbildningens verksamhetsförlagda del ur ett nationellt perspektiv.

Fakta om projektet

Doktorand: Kim Wallin
Projektmedlemmar: Ulrica Hörberg, Anders Bremer, Carina Werkander-Harstäde, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer: Linnéuniversitetet
Finanisär: Linnéuniversitetet
Tidsplan: 2017-2023
Ämne: Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Internationell forskning påvisar att en delvis oklar profession, som haft en snabb utveckling ur alla olika perspektiv, riskerar att skapa oklarheter i uppfattningarna om vad den nyfärdiga ambulanspersonalen skall kunna. Jämförbara förhållanden ses i den svenska kontexten där det idag inte finns någon nationellt juridiskt förankrad definition på yrkesrollen och en antydan om brister i samverkan mellan lärosäte och verksamhet. Vidare finns indikationer på att lärosäten och verksamheter har olika syn på sitt ansvar för den blivande ambulanssjuksköterskans behov av lärandestöd, vilken kompetens som professionen behöver samt hur den skall uppnås.

Vägen till den kliniskt kompetenta ambulanssjuksköterskan är en lärandeprocess som påbörjas när studenten är antagen till specialistsjuksköterskeprogrammet och påbörjar sin specialisering, men som inte har ett definierbart slut. Det ställs höga krav på personalen, men frågan är vilket lärandestöd studenterna samt den nyfärdiga ambulanssjuksköterskan får i sin kompetensutveckling för att ambulanssjukvårdens specialistsjuksköterskor ska kunna tillägna sig och utveckla en kompetens som svara an på patientens och samhällets aktuella behov. Forskning inom området är bristfälligt i en svensk kontext i relation till rådande utbildningssystem.

Projektet är en del av forskningen i CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård) och ingår i forskningsområdet Interprofessionell samverkan och sambruk vid akut omhändertagande.