cyklar parkerade framför en universitetsbyggnad

Projekt: ESG-påverkansindex inom högre utbildning (Shift)

Shift syftar till att öka kapaciteten hos högre utbildningsinstitutioner (HEI:er) att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Detta genom att bedöma och genomföra ESG-strategier och -policyer via plattformen ESG Impact Index. Projektet kommer att rusta studenter, akademiker, forskare och personal med nödvändiga färdigheter och kunskaper för att genomföra och övervaka ESG-praxis, samt stärka det transnationella samarbetet genom att underlätta delning av bästa praxis och kunskap mellan högre utbildningsinstitutioner.

Fakta om projektet

Projektkoordinator
Miguel Perez Valls, Universidad de Almería
Projektkoordinator vid Linnéuniversitetet
Carmen Amaddeo​
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Natalia Berg, Jörgen Forss, Brigitte Pircher
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Universidad de Almería, Spanien
Uniwersytet Łódzki, Polen
Visokoskolska Ustanova Metropolitanuniverzitet U Beogradu, Serbien
Impactsci, Unipessoal, Lda, Portugal
HelixConnect Europe S.R.L., Rumänien
ISQ e-Learning, SA, Portugal
ACEEU GmbH, Tyskland
Finansiär
EU Erasmus+
Tidsplan
Sept 2023–febr 2026
Ämne
- Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)
- Ekonomistyrning (Institutionen för management, Ekonomihögskolan)
- Hållbar byggd miljö (Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Fakulteten för teknik)
- Statsvetenskap (Institutionen för statsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Syftet med projektet ESG-påverkansindex inom högre utbildning (Shift) är att utforma och genomföra en stark internationell strategi för högre utbildningsinstitutioners (HEI:er) ESG-dimensioner (environmental, social and governance; miljö, socialt och styrning). Detta ska öka de europeiska HEI:ernas kapacitet att främja strategier, policyer, praxis och initiativ som i slutänden positionerar dem som förändringsdrivande mot Agenda 2030-målen, och som ledande i genomförandet av European Green Deal & New European Bauhaus Initiative.

Shift syftar också till att producera resultat som kompletterar HEInnovate-verktyget och ytterligare bidrar till det europeiska högskoleområdet inom temat hållbarhet.

logotypen för projektet Shift

Övergripande mål för Shift

Mål 1

Att öka högre utbildningsinstitutioners kapacitet att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG; sustainable development goals) genom att bedöma och genomföra ESG-strategier och -policyer genom Shift-plattformen. Detta kommer att uppnås genom att utveckla och testa plattformen ESG Impact Index, som är ett omfattande verktyg för högre utbildningsinstitutioner att genomföra och övervaka sina miljömässiga, sociala och styrningsstandarder och -praxisar. ESG Impact Index kommer att mäta universitetets påverkan på miljön och dess naturresurser, bedöma styrningspraxisar och policyer relaterade till beslutsfattande och ansvarsfulla åtgärder, samt utvärdera universitetets sociala påverkan vad gäller samhällsengagemang och mångfaldshantering.

Mål 2

Att rusta högre utbildningsinstitutioners studenter, akademiker, forskare och personal med de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att genomföra och övervaka ESG-praxisar. Detta kommer att bidra till att främja dessas integration i verksamheten och aktiviteterna, samt främja utvecklingen av en kultur av hållbarhet, inkludering, mångfald och deltagande. Detta mål kommer att uppnås genom utvecklingen av asynkron e-lärande-utbildning (genom en mini-lärandeansats) och motsvarande certifiering, som kompletteras med det universitetsorienterade online-ESG-spelet för en bredare publik i HEI-ekosystemet.

Mål 3

Att förstärka det transnationella samarbetet genom att underlätta delning av bästa praxisar och kunskap mellan HEI:er, och främja utvecklingen av gemensamma tillvägagångssätt för ESG-praxisar. Detta mål kommer att uppnås genom projektaktiviteter som involverar externa deltagare, med betoning på grundandet och modereringen av en online-gemenskap om praktikområden inom ESG i HE och utvecklingen av en hållbarhetsstrategi baserad på den nya ESG-mognadstjänsten.

Etableringen och stärkandet av HEI-nätverken (engagerade i ESG/SDG) kommer också att uppnås genom utvecklingen av intressenternas engagemangsstrategi och genomförandet av projektets kommunikations- och promotionsplan. Alla ovanstående mål är starkt kopplade till de valda prioriteringarna, då de aktivt bidrar till stöd för den digitala och gröna övergången inom HE-sektorn och starkt riktar sig mot kampen mot klimatförändringar, samtidigt som de genomgående införlivar en lins av inkludering och mångfald.

Medarbetare