Eva projekt

Projekt: Etiskt god vård för äldre med akuta hälsoproblem (EVA)

Det övergripande målet med ”EVA-projektet” är att förebygga orättvis behandling av äldre patienter som drabbas av akut sjukdom, skada eller ohälsa. Mer specifikt handlar projektet om att främja en etiskt god vård. För att nå målet genomförs en intervention inom Ambulansverksamheten Region Kronoberg med syfte att stärka ambulanspersonalens etiska kompetens.

Fakta om projektet

Titel
Etiskt god vård för äldre med akuta hälsoproblem (EVA) – Intervention för att motverka orättvis behandling
Projektledare
Anders Bremer, Linnéuniversitetet
Biträdande projektledare
Mats Holmberg, Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar
Anna Bennesved, Stefan Engdahl, Karl Ljungström och Joar Björk, Region Kronoberg, Anders Svensson, Carina Elmqvist, Catharina Frank, Sofia Almerud Österberg och Bengt Fridlund, Linnéuniversitetet, Andreas Rantala, Lunds universitet, Henrik Andersson, Högskolan i Borås, Lars Sandman, Linköpings universitet, Mia Svantesson, Örebro universitet
Deltagande organisationer
Ambulansverksamheten Region Kronoberg, Linnéuniversitetet
Finansiär
Familjen Kamprads Stiftelse (området "Förbättrad livskvalitet för äldre", utlysning 2018)
Tidsplan
1 januari 2019 – 30 juni 2023
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Forskning kring etiska problem som kopplats till den ökande andelen äldre patienter som vårdas av svensk ambulanssjukvård saknas. Det finns dock studier som pekar på att etiska konflikter inom ambulanssjukvården uppstår i vård av äldre.

Äldre patienter som blir akut och allvarligt sjuka är utsatta och i beroendeställning, speciellt när patientens beslutsförmåga är nedsatt vilket sammantaget ökar risken att ambulanspersonal omedvetet tillfogar patienten mental, psykisk, fysisk eller etisk skada. EVA-projektets fokus är därför situationer där äldre drabbas av akut sjukdom, skada eller ohälsa. Äldre patienter kan i dessa situationer ha nedsatt förmåga till delaktighet i beslut som rör den egna vården, vilket gör det svårare för ambulanspersonalen att respektera patientens autonomi. Den äldre kan i värsta fall ges lägre prioritering trots att patientens behov inte talar för detta vilket kan leda till ojämlik vård. Äldre patienter riskerar att förlora självbestämmande, rätten till vård utifrån behov samt vård av god kvalitet. Viktiga frågor behöver svar: Behandlas äldre med akuta hälsoproblem rätt-vist? Ges äldre samma rätt som yngre? Påverkas bedömning och beslut av den äldres ställning i samhället, den äldres sociala eller ekonomisk status eller kön? Prioriteras äldre patienter med större behov högre än yngre patienter med mindre behov?

För att främja en etiskt god vård av äldre med akuta hälsoproblem behöver ambulanspersonal få möjlighet att stärka sin etiska kompetens och förmågan att reflektera över etiska problem samt träna sin handlingsberedskap. EVA-projektets övergripande syfte är att undersöka ambulanspersonalens föreställningar om rätt och fel i vården av äldre patienter med nedsatt beslutsförmåga och hur de hanterar etiska konflikter som uppstår. Projektet genomförs i tre faser: en förstudie i syfte att undersöka hur ambulanspersonal förhåller sig till etiska problem relaterade till patientens autonomi då patienten har nedsatt beslutsförmåga, en utbildningsintervention med syfte att främja ambulanspersonalens kritiska förhållningssätt till hur patientens autonomi kan skyddas samt en utvärdering av interventionen.

Projektets förväntade nytta är förbättrad livskvalitet, ökad fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande hos äldre personer, vilket uppnås genom ökad etisk kompetens hos deltagande ambulanspersonal. Projektet förväntas bidra till att personalen hanterar vården av äldre med nedsatt beslutsförmåga bättre, dvs. att etiskt god vård ges vilket dessutom minskar risken för etisk stress bland personalen. Projektets resultat kommer många människor till del då majoriteten av ambulanssjukvårdens patienter är äldre.

Projektet är en del av den forskning som bedrivs vid Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA) och ingår i forskningsområdet "Bedömning, prioritering, åtgärder och bemötande av patienter vid akut omhändertagande".

Medarbetare