väg som försvinner i fjärran

Projekt: Ett värdigt mottagande? Socialt arbete med flyktingar och migranter.

Asylmottagandet präglas av snabbt förändrade förutsättningar samt av att mottagande aktörer och institutioner styrs av olika lagar och regleringar. Projektets syfte var att öka kunskapen om och kompetensen i hur mottagandet går till i praktiken genom forskning, dokumentation och metodutveckling.

Detta projekt avslutades i januari 2020.

Fakta om projektet

Projektledare
Kristina Gustafsson
Övriga projektmedlemmar
Jesper Johansson, Åsa Trulsson och Jonas Svensson, Linneuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Kulturparken Småland och Kalmar läns museum
Tidsplan
Projektet påbörjades under 2016 som en pilotstudie under namnet "Småland som spelplats för världens flyktingmottagande" och kommer att fortgå till 1 jan 2020
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

I projektet Ett värdigt mottagande? Socialt arbete med flyktingar och migranter är syftet att undersöka hur mottagandet av flyktingar och migranter skapas i faktiska möten mellan de som tar emot och de som tas emot. I studien kombineras teori hämtad från politisk filosofi och postkoloniala studier med etnografisk metod. Vi utgår från kunskaper och erfarenheter hos flyktingar och hos dem som arbetar med mottagande inom statliga, regionala, kommunala, privata och civila verksamheter.

De senaste åren har Sveriges migrationspolitik gått från att ha varit en av EUs mer generösa till en miniminivå. I debatten hörs ofta motstridiga anspråk som lyfter å ena sidan flyktingars rättigheter och å andra sidan nationell säkerhet och behovet att skydda välfärdsstatens centrala institutioner. Detta påverkar arbetet med mottagande och integration i alla sektorer, professionella såväl som frivilliga.

I studien är begreppet "värdigt" centralt. Begreppet används ofta när man talar om vad det är ett välfärdssamhälle ska bidra med, nämligen ett värdigt liv. Vi utgår å ena sidan från de normer som finns i samhället och som styr välfärdsinstitutionernas verksamhet när vi undersöker begreppet värdig. Med stöd i politisk filosofi problematiserar vi vad som är ett värdigt mottagande i en välfärdsstat. Å andra sidan undersöker vi också hur ett värdigt mottagande formuleras i relation till de flyktingar och migranter som tas emot och huruvida de erkänns som värdiga.

Projektet bidrar med insikter om ett värdigt mottagande som är av betydelse för mer långsiktig vidarebosättning och integration av flyktingar och invandrare. Det görs i samarbete mellan Linnéuniversitetet, Emigrantinstitutet (Kulturparken Småland) och Kalmar läns museum. Materialet arkiveras som en del av Emigrantinstitutets arkiv och bildar underlag för forskningen.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Social work and migration och i Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

Medarbetare