skylt med EU-kommissionen

Projekt: EU-kommissionens nämnd för lagstiftningskontroll

Detta projekt utforskade rollen för EU-kommissionens nämnd för lagstiftningskontroll och analyserade i vilken utsträckning nämnden påverkar EU:s lagstiftningsprocess. Särskilt fokus låg på miljö- och arbetsmarknadspolitik.

Detta projekt avslutades i juni 2023.

Fakta om projektet

Projektnamn
EU-kommissionens nämnd för lagstiftningskontroll: Bättre lagstiftning eller partisk påverkan på lagstiftning?
Projektledare
Brigitte Pircher
Finansiärer
Arbeiterkammer Wien, Österrike; LobbyControl, Tyskland
Tidsplan
1 juli 2022–30 juni 2023
Ämne
Statsvetenskap (Institutionen för statsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Publikationer
• Pircher, B. (2023). The EU’s Commission Regulatory Scrutiny Board: better regulation or biased influence on legislation?. Vienna, AK Wien, Abteilung Europa und Internationales und Lobby Control. 52.
• Pircher, B. (2023). Der EU-Ausschuss für Regulierungskontrolle: Ein unscheinbares Gremium mit großem Einfluss auf die EU-Gesetzgebung. Infobrief EU & International. 2. 7-11.
• Pircher, B. (2023). Das Regulatory Scrutiny Board: Wie groß ist der Einfluss auf die EU Gesetzgebung?. A&W Blog, AK Österreich and ÖGB.

Mer om projektet

EU-kommissionen inrättade Nämnden för lagstiftningskontroll (RSB) 2015 som ett oberoende, granskande organ, som en del i sin ’bättre lagstiftnings-agenda’. Nämndens huvuduppgifter är att kvalitetssäkra kommissionens utkast till konsekvensbedömningar, ändamålsenligheten och större utvärderingar av gällande lagstiftning.

Medan vissa studier har menat att RSB bidrar till bättre lagstiftning har händelser inom EU-lagstiftningen på senare tid väckt tvivel kring denna syn. Åtskilliga samhällsaktörer har hävdat att RSBs negativa utlåtanden kring rapporter som bifogats kritiska lagstiftningsförslag är partiska till fördel för storindustrin. Trots detta är alltjämt lite känt kring RSBs roll i EUs lagstiftningsprocess.

Detta projekt kommer därför studera RSBs roll i EUs lagstiftningsprocess och undersöka i vilken utsträckning dess åsikter påverkar beslutsfattare i processen. Projektet har två målsättningar.

Dels att studera bättre lagstiftnings-agendan och RSBs utveckling såväl som dess interna verksamhet. Dels att lyfta fram några av de ledande röster som uttryckt kritik mot RSB och att analysera i vilken utsträckning RSB och dess utlåtanden kan påverka EUs lagstiftningsprocess baserat på utvalda exempel.

På detta vis fokuserar projektet på miljö- och socialpolitisk lagstiftning. Projektet ökar vår förståelse av hur expertutlåtanden i EU-styrningen kan påverka beslutsfattande i lagstiftning.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Svenska nätverket för Europastudier vid Linnéuniversitetet.