kvinna som använder EMINs plattform

Projekt: Europeiska migrations- och integrationsnätet (EMIN)

EMIN arbetar genom geografiskt oberoende insatser över hela Sverige. Projektets mål var att individuellt stödja målgruppen under hela dess migrationsprocess, samt att på sikt bidra till en ökad integration och etablering i samhället för medborgare från tredje land.

Detta projekt avslutades i mars 2024.

Fakta om projektet

Projektledare
Christopher High
Övriga projektmedlemmar
Heiko Fritz, Manuela Nilsson, Anna-Maria Sarstrand Marekovic, Cajsa Larson, Cecilia Jonsson, Susanne Alldén
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Ronneby kommun, RF-SISU Blekinge, Storumans kommun
Finansiär
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)
Tidsplan
Jan 2023–jan 2024
Ämne
Freds- och utvecklingsstudier (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Webbplats
Biuonline.se

Mer om projektet

Forskning och utredningar visar att ojämlik hälsa, brist på likvärdighet inom utbildning samt en svag etablering för nyanlända på arbetsmarknaden försvårar integrationen. European Migration and Integration Network (EMIN) erbjuder skräddarsydda integrationsåtgärder för att etablera insatser anpassade efter målgruppens behov på både grupp- och individnivå. Detta genom att skapa en användarvänlig och skalbar digital arbetsmodell och -plattform med 100 000-tals aktiviteter, tillgänglig överallt – varje dag.

Projektets mål syftar till att förbättras individens utbildningsresultat och kunskaper i svenska, förbättrad hälsa och ökade kunskaper om sjukvårdssystemet, samt utveckla kapaciteten hos ansvariga myndigheter och aktörer involverade i det lokala mottagandet.

EMINs plattform knyter samman aktörer på nationell, regional och lokal nivå, vilket ger en ökad samverkan, tillgänglighet och likvärdighet och en snabbare etablering i samhället, främst genom fyra aktiviteter: 

  1. Förberedande – krafttag asyl. Tillsammans med en rad aktörer kommer EMIN att arbeta fram modeller för kvalitativ utbildning för att möta asylsökandes behov.
  2. Förebyggande och hälsofrämjande – e-hälsa Vux. EMIN kommer att bygga upp resurser och metoder för att erbjuda en effektiv, långsiktig och kostnadseffektiv e-hälsa inom Vuxenutbildningen.
  3. Stödjande och coachande – BIU online 3.0. Skräddarsydda integrationsåtgärder genom fortsatt tillhandahållning av studiehandledning. EMIN ska även vidareutveckla arbetet med anpassning av insatser efter arbetsmarknadens behov.
  4. Etablerande – hälsa, skola, jobb. Genom anpassade utbildningar och insatser ska AMIF:s målgrupp kunna bli anställningsbara i bristyrken, samt kompetensutvecklas till ledare inom föreningslivet.

Medarbetare