tabletter

Projekt: Farmaceuters användning av Elektroniskt expertstöd (EES) för att förbättra läkemedelsanvändning för äldre

eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet har fått i uppdrag av eHälsomyndigheten och Sveriges Apoteksförening att genomföra en forskningsstudie kring elektroniskt expertstöd (EES). Syftet med studien är att beskriva hur EES används av farmaceuter på apotek för att förbättra läkemedelsanvändningen hos äldre.

På apotek i Sverige finns ett elektroniskt beslutsstöd (Elektroniskt expertstöd, EES) som analyserar det aktuella e-receptet både enskilt och mot tidigare förskrivningar för att signalera när det finns risk för läkemedelsrelaterade problem.

EES innebär att farmaceuten får ett automatiserat stöd vid granskningen av till exempel dos, dubbelförskrivningar och läkemedelsinteraktioner. För äldre och barn finns specifika varningar om hög dos eller olämpliga läkemedel till äldre.

Den 9:e-15:e april 2018 genomför alla Sveriges apotek en fokusvecka, dvs en riktad farmaceutisk insats, med syftet att förbättra läkemedelsanvändningen för individer 75 år eller äldre. Målet är att farmaceuter under fokusveckan ska använda EES till alla kunder 75 år eller äldre som hämtar ut recept på deras apotek. I samband med detta genomförs den aktuella forskningsstudien.

Syftet med den vetenskapliga studien är att beskriva hur elektroniskt expertstöd används av farmaceuter på apotek för att förbättra läkemedelsanvändningen hos patienter 75 år och äldre; hur mycket EES används, vilka signaler som uppkommer, hur många signaler som åtgärdas, vilka åtgärder som vidtas och dokumenteras samt farmaceuternas uppfattning om att använda EES till kundgruppen 75 år eller äldre och generellt. Det sekundära syftet med studien är att undersöka hur användningen av EES påverkas av apotekens fokusvecka.

Metod och genomförande
Den vetenskapliga studien kommer bestå av följande två delar:

1. Med hjälp av data från eHälsomyndigheten analyserar vi hur ofta och på vilket sätt EES (elektroniskt expertstöd) används före, under och efter fokusveckan.

2. Farmaceuter får besvara en enkät om hur de använder och uppfattar elektroniskt expertstöd samt vad de saknar i sitt arbete för att kunna förbättra läkemedelsanvändningen hos kunder som är 75 år eller äldre.

Resultat
Studiens resultat kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift.

Andra studier om EES
Utöver projektet kommer även ett antal examensarbeten om apotekskunders uppfattningar om EES (Elektroniskt expertstöd) att genomföras under våren 2018.

Se våra tidigare publikationer inom ämnet:

Potential drug related problems detected by electronic expert support system in patients with multi-dose drug dispensing.

Potential drug-related problems detected by electronic expert support system: physicians' views on clinical relevance