grafisk bild på landskap med gröna dalar, berg och himmel

Projekt: Fiktion och fakta. ”Tänk om …”

Syftet med denna studie var att utveckla nya insikter och kunskaper om hur lärare kan undervisa i prospektivt tänkande, det vill säga ett framåtriktat tänkande som innebär att föreställa sig och resonera om det som ännu inte finns. ”Tänk om det vore … hur skulle det då bli?”

Detta projekt avslutades i augusti 2023.

Fakta om projektet

Projektledare
Maria Magnusson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Växjö kommun
Finansiär
Statens projekt ULF (Utveckling, lärande, forskning), en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning, utlysning hösten 2019
Tidsplan
1 feb–1 sept 2023
Ämne
Pedagogik, didaktik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

I detta praktiknära projekt arbetar lärare i år 7–9 och forskare med att binda samman fakta och fiktion i ett ämnesintegrerat temaarbete som handlar om frågor som hållbarhet inom området fysisk och psykisk hälsa. Studien utgår från en teoribildning om hur fiktion och fakta kan integreras. De teoretiska begreppen har sitt ursprung i förskoledidaktik (Pramling, m fl, 2019).

Av intresse för detta projekt är begreppet prospektivt tänkande (Magnusson, manuskript). Vi lever i en föränderlig värld med globala utmaningar som kräver nya tankar och idéer av en kommande generation, frågor som är av värde för både individen och samhället. Att använda prospektivt tänkande i undervisningen syftar till att ge eleverna möjlighet att föreställa sig det som ännu inte finns, dvs utveckla ett framåtriktat tänkande.

Data för studien konstrueras av lärarna själva, då de arbetar i det valda projektet med sina elever. Vid återkommande träffar mellan lärare och forskare görs en gemensam analys av lärarnas filmer och observationer.

Studien avser att bidra med nya insikter och kunskaper om en undervisning där prospektivt tänkande införs i högstadiet, av värde för både forskningsfältet och verksamhetsutveckling.

Projektet ingår i ett större forskningsprojekt, Vetenskapliga grund och framkomliga farleder – praktikutvecklande forskning i rörelse, som i sin tur är en del av Utbildning, lärande, forskning (ULF). Det är även en del av forskningen i forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).