FLIARA logo

Projekt: FLIARA – Kvinnoledd innovation på lantbruk och landsbygden

Projektet FLIARA (Female-led Innovation in Agriculture and Rural Areas) är ett Horizon 2020-projekt med femton partners över hela Europa. I vårt projekt kommer vi att lyfta innovativa kvinnor samt öka förståelsen och kunskapen kring innovationer för en hållbarare framtid.

Nyhet! FLIARA har skickat ut sitt första nyhetsbrev. Se första nyhetsbrevet:
Första nyhetsbrevet

Fakta om projektet

Projektledare
Annie Roos
Övriga projektmedlemmar
Anna Alexandersson, Mathias Karlsson, Malin Tillmar och Viktorija Kalonaityte
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
European Union’s Horizon Europe – grant agreement No 101084234
Tidsplan
1 jan 2023 – 31 dec 2025
Ämne
Entreprenörskap (Institutionen för management, Ekonomihögskolan)
Webbplats
https://cordis.europa.eu/project/id/101084234

Mer om projektet

Trots att jämställdhet numera är allmänt erkänt, har män historiskt dominerat jordbruk och många landsbygdsföretag. Utbildning, finansiering och politik tenderar att riktas mot inkludering och delaktighet för män. Därför är kvinnors innovations- och entreprenörspotential en underutnyttjad källa till ekonomisk tillväxt på landsbygden. Inom jordbruket till exempel, drivs 96% av EU:s gårdar av familjer, men kvinnor driver bara 29% av dem. Kvinnor utgör 50% av EU:s befolkning och 34,4% av EU:s arbetskraft är egenföretagare, även om en landsbygdsuppdelning av dessa siffror inte är tillgänglig, så antyder akademin att ett betydande andel kvinnor på landsbygden engagerar sig i innovativa företag.

Utbildning, könsstereotyper, brist på självförtroende, svårigheter att förena arbete och familjeansvar samt problem att få tillgång till resurser (t.ex. mark, finansiering och affärsnätverk) tillsammans med patriarkaliska arvspraxis är de viktigaste hindren för jordbruks- och företagsledning av kvinnor. Det finns därför ett pressande behov av att förbättra förståelsen och erkännandet av kvinnors roll inom jordbruk och landsbygdsområden och särskilt utmana könsnormer, relationer och stereotyper som inte erkänner det bidrag som kvinnor för närvarande gör och kan göra i framtiden genom att leda jordbruk och landsbygdsinnovation.

Projektet FLIARA (Female-led Innovation in Agriculture and Rural Areas) syftar till att skapa ett europeiskt ekosystem som stödjer kvinnoledda innovativa metoder inom jordbruk och landsbygdsområden. Detta inkluderar olika typer av kvinnor på landsbygden, inklusive ålder, klass, kultur, ras och etnicitet som leder eller försöker engagera sig i innovativa projekt på landsbygden och inom jordbruket. Kärnobjektivet för FLIARA är att se till att kvinnor är integrerade i och stöds av ett effektivare innovationsekosystem som belyser deras prestationer, ger dem en källa till inspiration och kunskap, kopplar ihop dem med nyckelaktörer som är engagerade i innovation, höjer deras synlighet inom nationella och internationella institutionella beslutsfattande sammanhang, ökar kapaciteten och förbättrar färdigheterna för att stärka deras ledarskap eller börja leda innovativa metoder inom jordbruk och landsbygdsområden.

Projektet kommer att öka förståelsen för de behov och utmaningar som kvinnor står inför som leder innovativa miljö- och landsbygdsutvecklingsmetoder i EU:s jordbruk och landsbygdsområden. Det kommer att skapa en ’Community of Practice’ som stöder innovativa ekosystem och smarta lösningar som stödjer och uppmuntrar framtida kvinnliga innovationer och entreprenörskap tills sådana praktiker blir mer norm än undantag. Genom att implementera ett genusinkluderande tillvägagångssätt kommer FLIARA-projektet att ge människor som kan bidra med innovativa idéer och smarta lösningar till många.