tecknat kollage med symboler för välbefinnande

Projekt: FMS-modellen – fysisk kraft, mental harmoni och social kompetens

Syftet med projektet är att under några läsår undersöka om individuella livsstilsplaner som elever i gymnasieskolor genomför enligt FMS-modellen tillsammans med skolledning, elevhälsa och lärare leder till ökat ansvar för sin egen hälsa. Ett annat syfte är att mäta eventuella förändringar av hälsovariabler över tid.

Fakta om projektet

Projektledare
Anna Hafsteinsson Östenberg
Övriga projektmedlemmar
Marie Alricsson och Haris Pojskic, Linnéuniversitetet
Demir Sekulic och Barbara Gilic, University of Split, Kroatien
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; University of Split, Kroatien
Tidsplan
1 sept 2018–
Ämne
Idrottsvetenskap (Institutionen för idrottsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Syftet med projektet är att kartlägga och genomlysa gymnasieungdomars livsstil och levnadsvanor, samt genomföra en intervention som bygger på frivillighet och eget ansvar i en förändringsprocess under en treårsperiod.

En fysiskt aktiv livsstil under uppväxten har därutöver visat sig minska risken för att utveckla kroniska sjukdomar, fysiska såväl som psykiska, senare i livet (Rowland 2007, Fritz 2017), samt att undvika skador och förbereda för aktiveter med högre intensitet (Faigenbaum et al. 2009, Mayer et al. 2013, Kenny et al. 2012). Barn som inte rör sig tillräckligt behöver bli involverade och vänja sig vid fysisk aktivitet tidigt i livet för att få en vana vid att använda sin kropp (Mayer 2013).

För att öka den fysiska aktiviteten är det av vikt att samhällsorganisationer såsom skola, landsting och stat ställer sig bakom och stödjer detta (Lee et al. 2007). Då gymnasieåldern är den ålder då du allt mer kan göra dina egna val vad beträffar livsstil och levnadsvanor, är det en grupp som kan vara viktig att kartlägga och undersöka vad gäller just dessa hälsofrämjande faktorer.

Metod

figur med tre cirklar för vardera F, M och S

Projektet planeras att pågå under perioden höstterminen 2018 till höstterminen 2021 vid två gymnasieskolor i Mellansverige, en kommunal skola och en friskola. Det riktar sig till årskurs 1–3 i gymnasiet och totalt cirka 600 elever planeras att deltaga.

Projektet innebär att eleverna får en genomlysning av sin livsstil/levnadsvanor i form av en modell, FMS. Fysisk kraft, mental harmoni och social kapacitet (FMS) studentprofil är ett instrument designat för ungdomar mellan 12 och 19 års ålder. Definitionen härrör från WHO:s definition av hälsa: Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (WHO, 1948).

FMS är ett webbaserat självadministrerande dataprogram med kompletterande fysiska tester där elevens styrka, rörlighet och antropometiska mått registreras (Yohannes et al. 2020). det är ett helhetskoncept där eleven efter analys av fysiska tester, enkätsvar och KASAM-test (känsla av sammanhang; Antonovsky, 1987) vid behov uppmanas att ta eget ansvar för att förbättra de variabler som ligger i riskzonen för ohälsa.

Konceptet förankras hos rektor och genomförs i samarbete med elevhälsan (skolsköterska) och lärarna i idrott och hälsa. Projektet kommer inte att ligga till grund för betygssättning i ämnet idrott och hälsa.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Fysisk aktivitet, hälsa och idrottsmedicin.

Medarbetare