Människor som diskuterar på ett bibliotek

Projekt: Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap – ett demokratiuppdrag för en ny tid?

Projektet undersöker politisk påverkan på folkbibliotekens verksamheter i sex sydsvenska regioner. Studien antar ett verksamhetsperspektiv med biblioteksanställdas upplevelser i centrum.

Fakta om projektet

Projektledare
Joacim Hansson
Övriga projektmedlemmar
Fredrik Hanell, Linnéuniversitetet
Hanna Carlsson, Linnéuniversitetet
Lisa Engström, Lunds universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lunds universitet
Finansiär
Crafoordska stiftelsen
Tidsplan
1 juli 2021–31 december 2023
Ämne
Biblioteks- och informationsvetenskap (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

Hur påverkas folkbibliotekens uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling då synen på vad demokrati är ifrågasätts? När definitionen av demokrati och vad ett demokratiskt samhälle innebär omförhandlas och omtolkas placeras folkbibliotekens uppdrag i en ny kontext.

I fokus för detta forskningsprojekt står bibliotekariers upplevda erfarenheter av den politiska utvecklingen i Sverige. En utgångspunkt är att kulturpolitiken som länge varit föremål för en bred politisk konsensus i ökande grad utgör en arena för ideologisk konflikt. Med utgångspunkt i bibliotekslagen används folkbiblioteket för att fånga upp och belysa politiska tendenser i samtiden av vikt för hela samhället.

Projektets tyngdpunkt ligger på bibliotekariers upplevda erfarenheter av den politiska utvecklingen i relation till yrkesroll och synen på folkbibliotekets roll i kommunen. Som en metodologisk utgångspunkt används institutionell etnografi, som utifrån en kritisk sociologisk tradition betraktar utsagor och handlingar som institutionella snarare än som uttryck för endast individuella erfarenheter. Genom detta perspektiv blir erfarenheter från individuella bibliotekarier och bibliotekschefer också bibliotekets.

Projektet kommer metodologiskt att triangulera tre typer av empiriska undersökningar:

  • en enkätstudie i tre etapper som sänds till bibliotekschefer med fokus på faktiska förändringar i kommunens verksamhet som påverkar bibliotekets förutsättningar
  • en intervjustudie som följer upp bibliotekschefernas enkätsvar och workshops med fokusgruppsintervjuer som fångar bibliotekariers personliga erfarenheter och upplevelser av den politiska utvecklingen
  • en dokumentstudie i två etapper som undersöker förändringar i styrdokument, politiska förslag och beslut, samt retorik kopplad till dessa.

Medarbetare

Publikationer