Lövskog

Projekt: ForestValue Hardwood joint - Innovative joints in hardwoods

Målsättningen med detta projekt är att främja högpresterande lövträkonstruktioner inom den europeiska byggsektorn genom att utveckla en ekonomisk, tillförlitlig och innovativ teknik för förband i lövträkonstruktioner och utformningen av dessa. Målsättningen är att bana vägen för att använda fler lövträprodukter inom byggbranschen genom att ge mervärde till lövträslag som för närvarande huvudsakligen används som bränsle.

Fakta om projektet

Projektledare
Thomas K. Bader
Övriga projektmedlemmar
Michael Schweigler
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Karlsruhe Institute of Technology, Graz University of Technology, Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois
Finansiär
Vinnova, Energimyndigheten och Formas (ForestValue, Europeiska Kommissionen)
Tidsplan
Februari 2019-januari 2022
Ämne
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)


Mer om projektet

Volymen i de befintliga lövträbestånden i Europas skogar ökar vilket gör dem till en betydande, men samtidigt underutnyttjad, resurs med stor potential för ökat nyttjande. Lövträ lämpar sig väl för användning i ingenjörsmässiga lastbärande konstruktionselement. Dessvärre saknas effektiva mekaniska förbandlösningar för att sammanfoga sådana element vilket innebär ett hinder för en effektiv och ekonomisk användning av lövträ i bärande träkonstruktioner. För att övervinna detta hinder utvecklas ekonomiska, tillförlitliga och innovativa förband för lövträelement och dimensioneringsregler utarbetas.

Datorbaserad beräkning av last- och deformationsegenskaper hos förband i lövträ förväntas öka vår förståelse för lastöverföringen i lövträ. Baserat på resultat av beräkningar kommer ingenjörsmetoder för en effektiv och ekonomisk design att utvecklas.