Två män som sitter bredvid varandra

Projekt: Förmedlare i imperialistisk expansion: Möten och kontakter i USA:s gränsland (1876-1916)

Forskningsprojektet undersöker den amerikanska kavalleriofficeren Hugh Lenox Scott (1853–1934), en soldat och diplomat som verkade på den amerikanska prärien, Kuba, Filippinerna och längs den mexikanska gränsen i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Genom sin förmåga att vinna tillit och knyta nära band till de människor och folkslag han kom i kontakt med, ger hans efterlämnade arkiv unika insikter i kontakterna och relationerna i gränsområdena för den amerikanska expansionen under dess mest intensiva period.

Bildtext: Hugh Lenox Scott och Sultan Jamalul Kiram II of Sulu, ca 1906 (med tillstånd från www.morolandhistory.com; originalfoto från U.S. Library of Congress).

Om projektet

Projektledare
Stefan Eklöf Amirell
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
2017–2020
Ämne
Historia

Mer om projektet

Hugh Lenox Scott (1853–1934) var en amerikansk kavalleriofficer som tjänstgjorde på den nordamerikanska prärien i slutet av de stora indiankrigen i slutet av 1800-talet och på Kuba, i Filippinerna och Mexiko i början av 1900-talet. Till skillnad från flertalet officerare i USA:s armé var Scott mycket intresserad av de människor och folkslag han kom i kontakt med, och han blev med tiden en av de främsta experterna på prärieindianernas språk, kultur och historia. Hans efterlämnade arkiv, bestående av bland annat brev, dagböcker, rapporter, intervjuer och forskningsanteckningar, är ett rikt och hittills nästan oanvänt källmaterial som ger unika inblickar i den amerikanska territoriella expansionen på den nordamerikanska prärien, i Latinamerika och i Sydöstasien under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I materialet är det inte bara Scott själv och de amerikanska kolonisatörerna som kommer till tals. Det finns även många förstahandskällor som berättar om hur icke-amerikanska folk i gränslanden för expansionen – Sioux-, Kiowa- och Apacheindiander, kubaner, kinesiska affärsmän och muslimer i södra Filippinerna och mexikanska revolutionärer – uppfattade de amerikanska framstötarna och de förändringar som dessa förde med sig.

Svartvit bild med två män
Hugh Lenox Scott dekoreras av Mandanindianernas hövding vid ett besök i North Dakota på 1920-talet.

Forskningsprojektets syfte är att utmana den förenklade bilden av den amerikanska expansionen som en enkelriktad process som bara styrdes av politiska och ekonomiska intressen i New York och Washington. I stället bör expansionen förstås utifrån flera olika geografiska och kulturella utgångspunkter med fokus på de gränsland, eller kontaktzoner, i vilka expansionen konkret – bokstavligen på marken – ägde rum. Projektet fokuserar därför på relationerna och kontakterna mellan Scott och de människor som han mötte då han tjänstgjorde i kontaktzonerna. Det var framför allt olika företrädare för grupper och nationer som under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet kom under amerikansk dominans, både sådana som hade stort ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande och 'vanliga' människor. Hur såg de på den nyligen etablerade amerikanska dominansen och de försök som amerikanerna gjorde för att styra och
modernisera deras samhällen? Vilken betydelse hade de personliga relationerna i kontaktzonerna för att skapa förutsättningar för fred, lag och ordning, ekonomisk utveckling och välstånd? Hur påverkade utvecklingen i kontaktzonerna och de rapporter som Scott och andra personer på plats skrev USA:s internationella expansion och politik? Spelade de personliga relationerna på marken någon roll för möjligheterna att genomföra de åtgärder som man i Washington menade skulle bringa 'civilisation' till de underkuvade folken ("The White Man's Burden", som Kipling formulerade det)?


Projektet undersöker särskilt sex konkreta fall av förhandlingar och konflikter i gränszonerna: 1) Scotts förhandlingar med Siouxhövdingen Red Cloud under det stora Siouxkriget (1876–77); 2) Scotts arbete för att skydda Kiowaindianerna från markhungriga amerikaner och korrupta indianagenter i Oklahoma (1889–97); hans kontakter med Geronimo och hans band av Apacheindianer i samband med deras förflyttning till Oklahoma och senare till New Mexico (1894–97); 4) konflikterna kring politik, tullar och arbetsförhållanden i hamnstaden Cienfuegos på Cuba 1901, i vilka Scott framgångsrikt medlade; 5) upphävandet av slaveri och inre självstyre i Sulusultanatet i södra Filippinerna 1904, då Scott verkade som guvernör där; 6) Scotts medlingsförsök i det inbördeskrig som härjade i Mexiko och som spillde över till södra USA mellan 1914 och 1916.
Projektet är en del av ett spännande internationellt forskningsfält som undersöker hur de koloniala imperierna förhöll sig till varandra och hur de olika delarna av imperierna påverkade varandra. Denna ömsesidiga påverkan gick inte bara från moderland till koloni utan också från koloni till moderland och mellan olika kolonier samt över imperiernas gränser. I det sammanhanget utgör det rika och unika material som Hugh Lenox Scott lämnade efter sig en guldgruva och en lins genom vilken den amerikanska expansionen kring sekelskiftet 1900 kan studeras underifrån och med hänsyn till andra perspektiv än de amerikanska.