en hög med grot

Projekt: Förstudie – hållbart och effektivt skogsbränsleuttag

Skogen är en energiresurs med outnyttjade möjligheter. Detta projekt undersöker framtida alternativ för hantering och flöden i något led från skog till energi av primära skogsbränslen i Kronobergs och Kalmar län.

Fakta om projektet

Projektledare
Jimmy Johansson
Övriga projektmedlemmar
Daniel Nilsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Energikontor sydost
Finansiär
Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Region Kronoberg, Region Kalmar län, Bioenergigruppen
Tidsplan
1 jan 2021–30 sept 2021
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Detta projekt vill skapa en branschövergripande målsättning för att bättre utnyttja den resurs som finns i skogligt baserad bioenergi i Kronoberg och Kalmar län. Framförallt grenar och toppar (grot) som faller ut vid avverkningar och gallringar bedöms kunna utnyttjas bättre för energiändamål. Idag finns utmaningar kring till exempel hanteringssätt, logistik, årstids-, lagrings- och ekonomiaspekter kring själva uttaget att hantera.

Genom aktiva val i samband med avverkningen och en samordnad kedja från skog till energi skulle vi bättre kunna utnyttja skogens potential som energikälla i samklang med övriga värden i och från skog. Skogen skulle då kunna bidra till att öka tillgången till bioenergi och bidra till en biobaserad ekonomi, med fortsatt bibehållen hållbarhet. Ett ökat uttag av grot kommer ge en större flexibilitet i synen på bränslekvalitet, vilket öppnar för nya värdekedjor och produkter.

Projektet omfattar intervjuer och kunskapssammanställning om leverantörskedjan från skogen till energianläggning. I projektet samarbetar Linnéuniversitetet med Energikontor sydost.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä och Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.

Projektet finansieras av

logotyp, Eurpoeiska regionala utvecklingsfonden