Virke av björk Foto: Jimmy Johansson

Projekt: Framtagning av kvalitetsbeskrivning av sågad björk

En komplett värdekedja där mer material får avsättning som välbetalt sågtimmer ger markägare större incitament att satsa på odling av snabbväxande lövträd som björk. Ett fokus på björk som sågat virke skulle kunna stärka bioekonomin med en idag outnyttjad resurs samt öka lönsamheten och sprida riskerna för skogsägarna.

Fakta om projektet

Projektledare
Jimmy Johansson 
Övriga projektmedlemmar
Marie Johansson, Ulf Lemke (RISE), Kalvis Kons (SkogForsk)
Deltagande organisationer
RISE, SkogForsk
Finansiär
Södras forskningsstiftelse
Tidsplan
2024-01-01-2025-06-30
Forskningsämne
Skog och träteknik, virkeslära (institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Andelen björk i sydsvensk skog ökar i snabbare takt än andra trädslag. Användningen är idag begränsad till nästan uteslutande massaproduktion och brännved. För att förbättra skogsägarnas incitament för att sköta björken för långsiktigt livskraftiga skogar och optimalt fiberutbyte från skogen behöver mer högvärdiga produkter skapas. Förädling av björken för användning som sågat virke eller i framtiden också fanerproduktion är sådana sätt.

SkogForsk genomför just nu en analys av timmerkvalitet och timmerdimensioner på avverkade björkar för att ge underlag för praktiska råd kring björksskogsskötsel och förbättra björktimmerkvalitet i framtiden. Studien slutar dock på stocknivå.

I detta projekt ska det material som SkogForsk samlar in sågas till plank och brädor och studeras avseende kvalitetsutfall både på utseendenivå och egenskapsnivå genom hållfasthetsprovning. Projektet erbjuder därmed en möjlighet att följa ett material egenskapsmässigt från skog till sågad virkesprodukt. Projektets resultat ger helhetssyn från skog till produkt avseende björkens kvalitet vilket är viktiga kunskaper för att optimera värdet av virket från skogen.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Forest Products och ingår i forskningsområdet Skog och trä samt Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.