Hällristning

Projekt: Från gestalter till handling – Den narrativa vändningen i förhistoriskt bildskapande i norra Europa

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka vad som krävs för att återge handlingar och berättelser i bildform samt att studera de första bildberättelsernas gestaltning på hällristningar i norra Europa ca 5000 f. kr.

Fakta om projektet

Projektledare
Peter Skoglund, Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar
Anna Cabak Rédei, Lunds universitet
Jan Magne Gjerde, Norsk institutt for kulturminneforskning
Tomas Persson, Lunds universitet
Michael Ranta, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Norsk institutt for kulturminneforskning
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
220101-241231
Ämne
Arkeologi (Institutionen för kulturvetenskaper)

Mer om projektet

Att kunna berätta med hjälp av bilder är idag en självklarhet, men i ett historiskt långtidsperspektiv är detta en relativt ny företeelse som uppstod i ca 5000 f Kr. Traditionellt har de berömda paleolitiska grottmålningarna i Frankrike och Spanien betraktats som en startpunkt för västeuropeisk konsthistoria. Dessa bilder har fungerat som en utgångspunkt från vilka olika färdigheter för bildframställningar har vidareutvecklats genom historien. Denna utveckling beskrivs som strävan efter bildmässig realism. Emellertid har sådana beskrivningar förbisett ett framväxande intresse genom historien för att återge handlingar och berättelser, som man långt senare tydligt kan finna i till exempel egyptiska eller mesopotamiska reliefer.

I detta projekt kommer vi med hjälp av kognitionsvetenskapliga och semiotiska teorier analysera arkeologiskt material i form av hällristningar och hällmålningar i syfte att belysa vad som krävs för att återge handlingar och berättelser i bildform. Vi avser återskapa den tidiga utveckling som har skett i bildberättande i norra Skandinavien och jämföra denna med potentiellt liknande utvecklingar i sydvästra Europa.

Projektets fokus ligger på övergången från mer statiska till mer dynamiska och berättande bilder, dvs. dvs den första uppkomsten av bildhistorier, och då speciellt i norra Europa. Projektet involverar ett flertal olika kompetenser såsom arkeologisk, konsthistorisk, narratologisk semiotisk och kognitionsvetenskaplig expertis.