två barn i fyraårsåldern utklädda till superhjältar

Projekt: Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse

I 2016 års reviderade läroplan förtydligades fritidshemmets uppdrag inom undervisning. Detta projekt ska ge vetenskaplig kunskap om den fritidspedagogiska undervisningens potential och möjlighet att bidra till elevers måluppfyllelse. Vad bidrar fritidshemmets undervisning med till elevers lärande och utveckling? Vad går de barn miste om som inte deltar i verksamheten?

Fakta om projektet

Projektledare
Helena Ackesjö
Övriga projektmedlemmar
Jens Gardesten, Marina Wernholm, Richard Andersson, Malin Borg, Ann-Katrin Perselli
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Ifous, Stockholms stad, Skurups kommun, Linköpings kommun, Örebro kommun
Finansiär
Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola)
Tidsplan
2023–2026
Ämne
Pedagogik (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Webbplats
Ifous.se/fritidshemmets-bidrag-till-elevers-maluppfyllelse

Mer om projektet

Under lång tid har fritidshemmets verksamhet handlat om tillsyn, omsorg och rekreation. I 2016 års reviderade läroplan förtydligades fritidshemmets undervisningsuppdrag. Även om det finns viss forskning om undervisning i fritidshem, saknas det fortfarande kunskap om den fritidspedagogiska undervisningens potential och möjlighet att bidra till elevers måluppfyllelse. Vad bidrar fritidshemmets undervisning med till elevers lärande och utveckling? Vad går de barn miste om som inte deltar i verksamheten? Här identifieras ett behov av att identifiera fritidshemmets potential och bidrag till elevers måluppfyllelse, vilket detta FoU-program kommer att fokusera på.

Vad och hur barn lär sig på fritidshem beror rimligen på en mängd olika faktorer. En rimlig slutsats är att variationen mellan fritidshem i landet är stor – från kreativa platser för undervisning till övergivna platser för förvaring av barn.

Här identifieras dock en intressant spänning. Det antas från politiskt håll att fritidshemmens verksamhet kan ha en positiv inverkan på elevers måluppfyllelse och av den anledningen har man utrett möjligheterna med ett allmänt och avgiftsfritt fritidshem för alla elever 6–9 år. Samtidigt visar forskning att verksamheten ofta brottas med låg lärarbehörighet, undermåliga lokaler, stora barngrupper och bristande kvalitet. Särskilda utmaningar finns i områden med socioekonomiska utmaningar, där barnens behov är större och vinsterna med kvalitativ fritidspedagogisk undervisning skulle vara stor.

Syftet med detta projekt är att bidra med kunskap om fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag och genom detta formulera vetenskapligt förankrade svar om fritidshemmets potential för elevers måluppfyllelse. Syftet är också att identifiera hur den fritidspedagogiska undervisningen bedrivs, vad undervisningen fokuserar, på vilket sätt undervisningen bidrar till utveckling och lärande samt hur undervisningen villkoras av lokala förutsättningar. Genom projektets delstudier kan vi skapa ökad förståelse för fritidshemmets funktion, betydelse och position i utbildningslandskapet.

Projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs tillsammans med personal och skolledare på ett stort antal skolor i fyra olika kommuner. Designen är praktiknära och deltagarorienterad.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Forskargruppen för fritidspedagogisk forskning (FRIP), samt Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.

Se en kort film om forskarna i projektet

Medarbetare