barn hänger i träd

Projekt: Fritidshemmets pedagogiska uppdrag

Syftet med forsknings- och utvecklingsprojektet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag är att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet. Genom samarbete mellan lärare och forskare kommer de verksamma lärarnas kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam ny kunskapsutveckling och forskning inom det fritidspedagogiska området. Projektet sätter fokus på undervisning i fritidshem, samarbete mellan fritidshem och skola samt rektors ledning av fritidshemmets verksamhet.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Helena Ackesjö (Linnéuniversitetet) och Björn Haglund (Högskolan i Gävle)
Övriga projektmedlemmar
Marianne Dahl, Ann-Katrin Perselli, Lena Glaés-Coutts, Marina Wernholm och Jens Gardesten, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Ifous, Högskolan i Gävle, Österåker kommun, Linköpings kommun, Bladins och Farsta stadsdelsförvaltning, Liljeholmen stadsdelsförvaltning.
Finansiärer
Ifous, Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle
Tidsplan
1 juli 2019–30 juni 2022
Ämne
Pedagogik och utbildningsvetenskap (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Webbplats
Sites.google.com/skolporten.com/ifousfripu/startsida

Mer om projektet

Fritidshemmens verksamhet är en betydelsefull del av många elevers skolgång under de tidiga skolåren. I Sverige är det fler elever som än inskrivna på fritidshem än som studerar på gymnasienivå. Trots detta brottas huvudmännen med många svårigheter med verksamheten. Andelen högskoleutbildad personal är låg liksom kunskapen hos rektorer om hur fritidshemmets arbete kan organiseras och drivas utifrån en vetenskaplig grund.

Det finns begränsat med forskning om hur fritidshemmen kan bli ett komplement till skolan men ändå behålla sin unika särart. Genom detta forsknings- och utvecklingsprogram kommer huvudmannen att få stöd i att utarbeta forskningsbaserade arbetsformer och i att utveckla beprövad erfarenhet på de egna fritidshemmen.

Det övergripande syftet med FoU-programmet är att deltagande kommuner, med stöd av forskning, ska utveckla kvalitet och likvärdighet i linje med läroplanens skrivningar i sin respektive fritidshemsverksamhet. Genom samarbete mellan lärare och forskare kommer de verksamma lärarnas kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam ny kunskapsutveckling och forskning inom det fritidspedagogiska området.

Utifrån FoU-programmets syfte och mål har följande frågeställningar formulerats för forskningsdelen:

  • Hur kan ett tydliggjort och samtidigt mera avgränsat uppdrag för de yrkesverksamma i fritidshemmet skapa en större helhet och samhörighet med resten av skolan?
  • Hur kan undervisning på fritidshem definieras och vad bidrar undervisningen i fritidshemmet med till elevernas utveckling och lärande?
Skiss över projektets "impact journey", det vill säga utgångspunkter, resultat, bidrag och effekter.
Figur: Projektets "impact journey", det vill säga utgångspunkter, resultat, bidrag och effekter. Ladda hem bilden som pdf

Publikationer

Björn Haglund, lektor i didaktik och docent i barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan i Gävle, e-post bjorn.haglund@hig.se, telefon 073-983 57 13.