Lövträdskog

Projekt: Fukt- och tidsberoende egenskaper hos sydsvenskt lövträ för lastbärande konstruktioner

Målsättningen med detta projekt är att undersöka långtidsegenskaperna, motsvarande en byggnads förväntade livstid, för björk och bok när det gäller lastbärande kapacitet och deformationer och jämföra dessa egenskaper med de korttidsegenskaperna. Materialegenskaper som är viktiga för utformning och produktion av korslimmat trä ska studeras.

Fakta om projektet

Projektledare
Thomas Bader
Övriga projektmedlemmar
Michael Schweigler Eva Binder
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, institutionen för byggteknik Karlsruhe Institute of Technology
Finansiär
Södras Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning
Tidsplan
April 2022 - Mars 2024
Forskningsämne
Träbyggnadsteknik, institutionen för byggteknik, fakulteten för teknik
Kunskapsmiljö
Grön hållbar utveckling
Webbplats
Träbyggnadsteknik

Mer om projektet

Under det senaste decenniet har flera lövträ-baserade byggnadsmaterial utvecklats i Central-Europa (t.ex. limträ i bok, björk och ek, KL-trä i björk och LVL i bok). Dessa produkter har bättre egenskaper, med högre lastbärande kapacitet, än motsvarande produkter av barrträ. Det finns dock fortfarande kunskapsluckor som medför hinder för användning av lövträprodukter i byggsektorn. En frågeställning som ännu inte undersökts i detalj är långtidsegenskaperna hos lövträ, i kombination med påverkan från fuktvariationer.

Målsättningen med detta projekt är att undersöka långtidsegenskaperna, motsvarande en byggnads förväntade livstid, för björk och bok när det gäller lastbärande kapacitet och deformationer och jämföra dessa egenskaper med de korttidsegenskaperna. Materialegenskaper som är viktiga för utformning och produktion av korslimmat trä ska studeras.

Genom samarbete mellan akademierna Linnéuniversitetet och Karlsruhe Institute of Technology, Tyskland, ökar möjligheterna för provning. Dessutom kommer samarbete med industrin att leda till utbyte och överföring av kunskap när det gäller utveckling, produktion och provning av lövträprodukter för lastbärande konstruktioner. Ökad kunskap om materialegenskaper kan användas för byggprodukter med högt mervärde och hög konkurrenskraft och för träkonstruktioners projektering, vilket leder till ökad användning av lövträ (från södra Sverige) i lastbärande konstruktioner.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Träbyggnadsteknik.