europeiska flaggor på flaggstänger

Projekt: Genus- och mångfaldsperspektiv på internationalisering i högre utbildning

Excellens och internationalisering har blivit centrala begrepp i policyer för högre utbildning och alla lärosäten har idag någon form av policy för internationalisering. Detta projekt undersöker hur internationaliseringspolicyer förhåller sig till mångfalds- och genusaspekter.

Fakta om projektet

Projektledare
Charlotte Silander
Tidsplan
1 jan 2023–
Ämne
Pedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Excellens och internationalisering har blivit buzzwords för universitet över hela världen. Att sträva efter spetskompetens genom internationalisering och rekrytering av internationella forskare betonas i både europeisk och svensk högskolepolitik, och alla svenska lärosäten har idag en mer eller mindre uttalad policy för internationalisering och internationell rekrytering.

Även om internationellt forskningssamarbete och mobilitet idag är avgörande för individers akademiska karriärer, vet vi fortfarande ganska lite om hur internationaliseringspolicyer förhåller sig till genus och mångfald. På samma sätt som excellens ofta antas vara könsneutral och opåverkad av sammanhang, har forskningen om internationalisering ofta varit normativ och okritisk, där internationalisering ses som något naturligt och alltid eftersträvansvärt. Detta antagande om neutralitet står dock i kontrast till den stora mängd forskning som visar att för vissa grupper är möjligheterna till mobilitet mycket begränsade.

I detta projekt undersöker hur aspekter av genus och mångfald hanteras i relation till internationalisering av högre utbildning i Sverige. Hur begreppsligörs internationalisering och hur relaterar den till genus och mångfald?

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies och Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.