Sur sulfatjord

Projekt: Geokemisk, mineralogisk och mikrobiologisk karakterisering av sura sulfatjordar

Sura sulfatjordar finns under åkermark i kusttrakterna och läcker stora mängder syra och metall till vattenmiljön. Åtgärder för att minska detta läckage är i fokus i projektet.

Fakta om projektet

Titel
Projekt: Geokemisk, mineralogisk och mikrobiologisk karakterisering av sura sulfatjordar – mot förbättrad vattenkvalitet på kustslätterna
Projektledare
Professor Mats Åström
Övriga projektmedlemmar
Professor Mark Dopson, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Västerbottens län, Österbottens län (Finland), Norrbottens län, Yrkeshögskolan i Finland, Novia Högskolan i Vasa i Finland
Finansiär
Formas
Sveriges geologiska undersökning
Tidsplan
Januari 2018–december 2022
Ämne
Miljövetenskap, institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Mer om projektet

Sura sulfatjordar är utbredda i kustområden längs Bottniska Viken och förorsakar betydande miljöskador. Det huvudsakliga problemet med dessa jordar är att de läcker stora mängder syra och metall (bl.a. Al, Ni, Cd, Mn), vilket leder till dålig vattenkvalitet och till följd av denna återkommande omfattande fiskdöd i många vattendrag.

Den övergripande målsättningen med projektet är att på ett avgörande sätt bidra till utveckling av kostnadseffektiva åtgärder för att minska syra- och metalläckaget från dessa jordar. Specifika målsättningar är att karakterisera hur ett antal olika åtgärder på sulfatjordar påverkar geokemin, mineralogin och mikrobiologin i dessa jordar och därmed styr urlakningen av syra och metaller på kort- och lång sikt. Fältarbetet kommer att genomföras i tre landskap där sulfatjordar är utbredda och särskilt problematiska, nämligen i Västerbotten och Norrbotten i Sverige och Österbotten i Finland. Inom dessa landskap finns organisationer som har upprättat försöksfält på sulfatjordar där olika åtgärder testas och monitorering av utflödande vatten genomförs. Det är på dessa försöksfält som forskningen kommer att göras.

Vårt bidrag kommer att vara viktigt och bestå av en djupgående karakterisering av oorganiska och organiska reaktioner i sulfatjordarna, vilket är en förutsättning för att nå fram till en detaljerad beskrivning och förståelse av hur åtgärderna fungerar och i slutändan inverkar på miljön och vattenkvaliteten.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Miljögeokemi