karta över medelhavet och länderna runt omkring

Projekt: Globalt socialt arbete och mänsklig mobilitet

Den övergripande ambitionen med detta EU-projekt är att skapa och konsolidera ett internationellt och sektorsövergripande nätverk av komparativ och kollaborativ forskning och praktik. Syftet är att identifiera, analysera och sprida goda exempel på socialt arbete i relation till människors mobilitet i de europeiska länder som ingår i projektet. I nätverken inkluderas universitet, kommuner och frivilligorganisationer.

Fakta om projektet

Projektnamn
Globalt socialt arbete och mänsklig mobilitet: Jämförande studier av lokal styrning och fungerande socialt arbete i det europeiska medelhavsområdet
Projektledare
Torun Elsrud, Philip Lalander
Övriga projektmedlemmar
Lindita Aliti, Barzoo Eliassi, Jesper Johansson, Kristina Gustafsson, Emma Söderman
Deltagande organisationer
- Sverige: Lunds universitet; Eos-Cares, Lund; Linnéuniversitetet
- Spanien: Universidad de Granada; Ayuntamiento de Granada; Universidad Pontificia Comillas, Madrid; Red Acoge, Madrid; Bayt Al-thaqafa, Barcelona; Diversities Acolle, Vigo; Rioja welcomes, Logroño
- Italien: Universita Degli Studi di Palermo; Comune di Palermo; Universita Degli Studi di Firenze, Florens; Fondazione Nazionale Degli Assistenti Sociali (FNAS), Rom; Oxfam, Toscana
Finansiärer
- Horizon 2020 Global-Answer (MSCA-RISE-2019 – Marie Skiodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange)
- Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 jan 2022–31 dec 2025
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Mottagande och socioekonomisk integration av människor som genom mobilitet söker trygghet i livet är en ödesfråga för det samtida Europa. Särskilt i medelhavsområdet, där omfattningen av nyanlända människor innebär en stor utmaning för tillämpning av mänskliga rättigheter. Socialarbetare är i frontlinjen för denna utmaning och spelar en nyckelroll i lokala myndigheters svar och yrkesrutiner för mottagande och inkludering av människor.

Projektet bygger på kvalitativa metoder som särskilt utvecklats inom migrationsforskning och socialt arbete. Deltagare kommer under perioder att vistas i varandras respektive arbetsmiljöer för att därigenom utveckla gränsöverskridande kunskaper om socialt arbete i relation till mobilitet. Utbyten av kunskaper och erfarenheter gör det möjligt för projektdeltagarna att utveckla metoder och organisationer som kan identifiera, överföra och främja god praxis för lokala myndigheter och sociala insatser i relation till den komplexa utsatthet som människor lever i (såsom icke-ledsagade barn och ungdomar, äldre, offer för människohandel, funktionshindrade, transnationella familjer, offer för diskriminering på grund av etnisk, religiös och sexuell läggning, etc).

Det metodologiska tillvägagångssättet och organiseringen av projektet innebär kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker inom socialt arbete. Dessutom skapas möjligheter till jämförande forskning, utbildningsseminarier och aktiviteter för att sprida kunskap och främja god praxis inom socialt arbete, såsom internationella konferenser, utarbetande av riktlinjer och produktion av publikationer i nationella och internationella tidskrifter, inklusive specialnummer med fokus på de välfungerande sociala arbetsmetoder som identifierats under projektet.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Social work and migration och Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

Medarbetare