Kontorshus i trä (Fyrtornet) i Malmö som byggs just nu och som ingår i forskningsprojektet Hållbart byggande med trä - materialeffektivt värdeskapande från trämaterial till byggnader. Arkitekten Wingårdhs och utvecklingsföretaget Granitor ingår som samarbetsparter i forskningsprofilen. Foto: Michael Dorn

Projekt: Hållbart byggande med trä – materialeffektivt värdeskapande från trämaterial till byggnader

Genom forskning och utveckling av ny kunskap kommer projektet att bidra till ökad konkurrenskraft för byggande med trästommar och på sikt till en övergång till en klimatneutral, eller till och med klimatpositiv, byggsektor.

Fakta om projektet

Projektledare
Thomas K Bader
Övriga projektmedlemmar
Anders Olsson, Reza Hosseinpourpia, Michael Schweigler, Michael Dorn, Jimmy Johansson, Ambrose Dodoo, Björn Johannesson, Johan Bergh, Wit Derkowski, Carmen Amaddeo, Bishnu Chandra Poudel, Tobias Schauerte, Osama Abdeljaber, Min Hu, Eva Binder, Whokko Schirén, Anders Alrutz
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Södra Skogsägarna, Skanska Sverige AB, IKEA of Sweden, Derome AB, Växjö Kommunföretag AB (VKAB), Setra Trävaror AB, Holmen Trävaror, Vida AB, Wingårdh Arkitektkontor AB, Dalahus, Torps Byggelement AB, Granitor, GBO Fastening Systems AB, Dynalyse AB, SAAB AB, Arkitektbolaget Kronoberg AB, Svenskt Trä, Centrum för byggande och boende med trä (CBBT)
Finansiär
KK Stiftelsen, Forskningsprofiler 22
Tidsplan
1 december 2023 – 30 november 2031
Ämnen
Byggteknik (institutionen för byggteknik, fakulteten för teknik), skog och träteknik (institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik), maskinteknik (institutionen för maskinteknik, fakulteten för teknik)
Forskargupper
Träbyggnadsteknik, Forest products, Cross laminated timber (CLT), Förband i träkonstruktioner, Hållfasthetssortering av virke, Skog och trä och Maskinteknik
Kunskapsmiljö Linné
Grön hållbar utveckling

Mer om projektet

Byggsektorn står för nästan hälften av materialförbrukningen och för 40 % av den totala primärenergianvändningen inom Europeiska unionen. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har därför stor potential att minska klimatpåverkan, som kan realiseras genom resurseffektiv användning av det förnybara materialet i hållbara produkter och konstruktioner. Under de senaste decennierna har byggande med trä tagit fart och marknadsandelen för trästommar i flervåningshus har ökat avsevärt. Utvecklingen har underlättats av att nya byggsystem med bl.a. korslimmat trä och prefabricerade byggmoduler slagit igenom, och av förbättrade konstruktionslösningar och effektivare produktion i olika delar av värdekedjan från materialförsörjning från skogen till färdiga byggnader. Icke förnybara byggmaterial behöver dock i ännu högre grad ersättas av trä och träbaserade produkter, vilket i sin tur kräver ytterligare förbättringar av dessa med avseende på resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Detta kan uppnås genom ett integrerat helhetsgrepp längs värdekedjan från skogen över till materialproduktionen för att förlänga livslängden, återvinna och återanvända träbaserade element och byggnader för att främja cirkuläret i byggsektorn.

Träkonstruktioner utvecklas och underhålls längs en värdekedja, som börjar med leverans och bearbetning av trämaterial till högvärdiga tekniska byggnadsprodukter, följt av projektutveckling med arkitektur och design av byggnader, tekniska detaljer och produktionsfrågor. Hänsyn till kostnader, klimatpåverkan och underhåll är delar av projektutvecklingsfasen som sträcker sig in i driftsfasen, som följs av demontering, återanvändning och återvinning.

Forskningsprofilen är organiserad i 5 delområden, nämligen

  1. Träbaserade byggnadselement från skogliga biomaterial
  2. Design av träbaserade byggsystem
  3. Tillståndsövervakning och analys av träkonstruktioner
  4. Industrialiserad produktion längs värdekedjan för träbyggnad
  5. Energi- och klimateffektiva träbaserade byggnader

Den vetenskapliga kompetensen kopplad till dessa delområden och en bred representation genom engagerade företag verksamma längs alla delar av trämaterial- och byggvärdekedjan ligger till grund för Forskningsprofilen. En projektledning bestående av erfarna forskare som agerar projektledare, biträdande projektledare och forskningsledare kommer att samordna arbetet. Vidare ingår i organisationen en styrgrupp med representanter från deltagande partners och en internationell vetenskaplig referensgrupp.

Forskningsprofilen ska leda till vetenskaplig fördjupning, förnyelse och konsolidering av forskningsmiljön vid Linnéuniversitetet och stärka dess internationella vetenskapliga positionering inom hållbara träkonstruktioner. Projektet bidrar dessutom till att förverkliga Linnéuniversitetets ambition att "sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling".

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Träbyggnadsteknik, Forest products, Cross laminated timber (CLT), Förband i träkonstruktioner, Tillståndsövervakning av konstruktioner, Hållfasthetssortering av virke, Skog och trä och Maskinteknik.