hyvling av grusväg

Projekt: Hållbart underhåll av grusväg (HUG)

I detta projekt samverkar akademi och lokala företag för att ta fram ett nytt koncept för hållbart underhåll av grusväg, där nya tekniska lösningar tillsammans med nya sätt att samverka skapar förutsättningar för effektivare och miljövänligare grusvägsunderhåll.

Fakta om projektet

Projektledare
Mirka Kans
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Lars Håkansson, Jaime Campos
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Bryne AB, Rolf Johanssons Schakt & Transport AB, Tingsryds Industriteknik AB, Dasa Control Systems AB, Zenta AB, Tingsryds kommun, Riksförbundet enskilda vägar, Maskinentreprenörerna
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 sept 2018-30 juni 2021
Ämnen
Systemekonomi och maskinteknik, Institutionen för maskinteknik, Fakulteten för teknik
Informatik, Institutionen för informatik, Fakulteten för teknik

Aktuellt

Mer om projektet

I Sverige finns över 10 000 mil grusväg. Grusvägarna är en förutsättning för en levande landsbygd – utan dem hade det varit svårt att bedriva verksamhet och bo på landsbygden. För att vägarna ska hålla god standard och vara farbara behövs ett kontinuerligt underhåll: grusvägar måste skäras och tillföras nytt grus, vilket tär på de ändliga naturresurserna och kräver långa materialtransporter.

Att minska andelen nytt grus som behövs tillföras vid underhåll, samtidigt som ett mer varaktigt underhåll av grusvägarna nås, ger miljömässiga vinster i direkt minskad material- och energianvändning. Indirekt kan en effektivare underhållsplanering också minska miljöbelastningen.

Vägägarna saknar ofta information om vägarnas tillstånd – genom att samla in denna typ av information skulle bättre beslut kunna tas. Om underhållet koordineras mellan olika vägägare så skulle även underhållsutrustningen kunna användas på ett effektivt vis.

Detta projekt tar fram nya metoder och tekniker för grusvägsunderhåll. Dels kommer vi att vidareutveckla och utvärdera innovativa tekniska lösningar för återanvändning av grus samt digitala verktyg som ger bättre beslutstöd för planerings- och underhållsarbete, dels studerar vi underhållsverksamheten från ett ekosystemperspektiv för att kunna koordinera alla inblandade aktörer på bästa vis. Projektets mål är att leverera ett helt nytt koncept för grusvägsunderhåll som utvecklas, tillverkas och utvärderas av det lokala näringslivet och akademi i samarbete.

Publikationer

Medarbetare