allmän projektbild

Projekt: (Hur) kan kunskapsmätningar i förskoleklass bidra till utvecklad undervisning och ökat lärande?

Denna delstudie fokuserar på utveckling av undervisningen i förskoleklassen i relation till
åtgärdsgarantin och kartläggningsmaterialet som infördes 2019.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Ulla Karin Nordänger
Ansvariga för delstudien
Helena Ackesjö och Marina Wernholm
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, VI-skolor i region Kalmar
Finansiär
Uppsala universitet
Tidsplan
1 jan 2020–31 dec 2022
Ämne
Utbildningsvetenskap (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Denna delstudie fokuserar på utveckling av undervisningen i förskoleklassen i relation till åtgärdsgarantin och kartläggningsmaterialet som införs 2019. Åtgärdsgarantin syftar till att garantera att elever i behov av stöd identifieras tidigt och faktiskt får det stöd de behöver i förskoleklassen (SOU 2017:35) och utgår ifrån de obligatoriska kartläggningar av elevernas kunskaper som introduceras samtidigt.

Syftet med studien är att bidra med empirisk kunskap om arbetet med kunskapsmätningar i förskoleklass, i avsikt att ge lärare och studenter ökad handlingsberedskap och möjlighet att utveckla professionell säkerhet i uppdraget. (Hur) kan kunskapsmätningar i förskoleklass bidra till utvecklad undervisning och ökat lärande?

Utifrån diskussionerna på mötesplatserna formulerar lärare och studenter lokala utvecklingsbehov, som de arbetar vidare med på hemmaplan mellan träffarna. Gemensamt kan modeller skapas för hur kunskapsmätningarna kan utveckla undervisningspraktiken och bidra till ett ökat lärande för eleverna.

Projektet är en del av forskningen i projektet Utveckling, lärande, forskning (ULF), forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.

Medarbetare