Tomater

Projekt: Hushålla med överskott

Syfte med projektet Hushålla med överskott (Holding Surplus House) är att undersöka hållbar gestaltad livsmiljö, genom att ge form till ett hushåll som tar det som finns till hands – och som strävar efter att ge tillbaka av överskottet.

Fakta om projektet

Projektledare
Åsa Ståhl, Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar
Stephan Hruza, Linnéuniversitetet
Mathilda Tham, Linnéuniversitetet
Svenja Keune, Högskolan i Borås
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Högskolan i Borås, Växjö konsthall
Finansiär
Formas (Utlysningen Gestaltad livsmiljö är ett samarbete mellan Formas, Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet)
Tidsplan
1 november 2021 - 30 oktober 2025
Ämne
Design (Institutionen för design, Fakulteten för konst och humaniora)
Instagram
instagram.com/holdingsurplushouse/ 

Film om projektet. Producerad av Statens konstråd.

Mer om projektet

Genom att bygga och befolka ett litet hus på hjul kommer forskare, konstnärer, designers och omgivande grannskap utforska hur vi som hushåll och samhälle kan leva ekonomiskt, ekologiskt och sociokulturellt hållbart och rättvist. Tillsammans kommer vi experimentera med hushållet och föreställa oss hur vi kan bygga, underhålla och ta hand om gestaltade livsmiljöer som kan generera ett överskott att dela med sig av.

Köket är en central del av hushållet. Kökstextilier kommer göras levande och växa ut på väggarna i processer där grannskapet bjuds in att vara delaktiga. Därmed kombinerar vi det privata hushållet med det allmänna och publika i vår strävan att vända oss bort från resursslöseri.

Rapporter om det globala hälsotillståndet gör gällande att planeten är under press att över huvud taget förse människor och andra arter med beboeliga platser. Deltagandeprocesserna i Hushålla med överskott är ett folkbildande sätt att engagera sig i vetenskap och teknik som inte bara söker förslag i tekniska och digitala lösningar utan gör plats för radikal omställning och hållbart leverne oavsett art. Friktioner och spänningar mellan föreställningar, mål och värderingar är en integrerad del av deltagandeprocesserna och därför blir samtal och förhandlingar en integrerad del av processerna.

Målet är att det konstnärliga forskningsprojektet Hushålla med överskott ska kunna formulera både kritik och kreativa, väl förankrade förslag och spekulationer som bidrar till vardaglig hållbarhet. Förslagen kommer variera i material och språk, men kan till exempel innefatta jord, textilier, trä, korta populärvetenskapliga och poetiska texter, foton och akademiskt skrivande.

Metoder och lärdomar utvecklas ur den småländska historien, deltagande design, hållbarhetsforskning såväl som det internationella feministiska forskningsprogrammet community economies och permakulturprinciper.

Kommunikation används löpande som ett sätt att både producera och sprida kunskap där inbjudningar att delta är en viktig komponent.