man som håller händerna över hjärtat

Projekt: I mäns hjärta: Hjärtinfarkt, maskulinitet och livsstil

Syftet med detta projekt är att analysera hur intersektionella maskuliniteter (ålder, klass, etnicitet) samvarierar med hjärtinfarkt, och hur sjukdomen påverkar drabbades liv, livsstil och intimitet.

Fakta om projektet

Projektledare
Jesper Andreasson
Övriga projektmedlemmar
Thomas Johansson, Göteborgs universitet
Carina Danemalm-Jägervall, Region Kronoberg
Anna Strömberg, Linköpings universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Region Kronoberg och Linköping universitet
Finansiär
Forte
Tidsplan
1 jan 2024–31 dec 2027
Ämne
Idrottsvetenskap (Institutionen för idrottsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Insjuknande i hjärtinfarkt är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan. Att drabbas av hjärtinfarkt kan ha långtgående påverkan på mäns liv och hälsa. Sjukdomen har emellertid främst studerats utifrån medicinska perspektiv.

Detta projekt bidrar med kunskap om hur hjärtinfarkt påverkar patienters livskvalitet och hur olika maskulinitetsnormer kan inverka i en vårdprocess bestående av behandling, rehabilitering och egenvård. Denna kunskap är av relevans för att förstå patienters benägenhet att följa vårdpersonals medicinska råd.

Forskningsproblem och frågeställningar

Syftet med detta projekt är att analysera hur intersektionella maskuliniteter (ålder, klass, etnicitet) samvarierar med hjärtinfarkt, och hur sjukdomen påverkar drabbades liv, livsstil och intimitet.

Frågeställningarna är:

  • Hur diskuterar vårdpersonal hjärtinfarkt, dess behandling och rehabilitering med patienter?
  • Hur beskriver vårdpersonal sjukdomen och dess konsekvenser i relation till såväl egna som patienters förståelser av maskulinitet, kropp, livsstil och sexuell hälsa?
  • Hur beskriver och hanterar män som drabbats av hjärtinfarkt sina erfarenheter av sjukdomen?
  • På vilka sätt påverkar hjärtinfarkt och dess behandling mäns livskvalitet i relation till maskulinitet, ålder, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, hälsa, samt sociala och intima relationer.
  • Hur talar patienter med andra män drabbade av hjärtinfarkt om sjukdomen och hur den påverkat deras självförståelse och manlighet?
  • Hur kan kunskaper om mäns erfarenheter av hjärtinfarkt och maskulinitet omsättas i en vård- och rehabiliteringsprocess, och leda till ökad livskvalitet?

Data och metod

Projektet bygger på en kvalitativ ansats. Data kommer att samlas in med hjälp av individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer.

Genomförande

Projektet består av fyra delstudier.

  • I delstudie 1 genomförs intervjuer med kardiologer, sjuksköterskor inom kardiologi, kuratorer, fysioterapeuter och dietister.
  • Delstudie 2 utgör huvuddelen av projektet och riktar sig till män som genomgått och behandlats för hjärtinfarkt. Deltagarna representerar olika åldrar och har varierande socioekonomisk bakgrund.
  • Delstudie 3 består av fokusgruppsintervjuer med behandlade män.
  • I delstudie 4 sammanförs och analyseras insamlade data.

Länkar