ben på ungdomar som går bort från fotografen

Projekt: "Idag ska vi prata…": intimitet, migration och möjligheterna för social solidaritet

Detta projekt undersöker förhandlingar kring kärlek, relationer, intimitet och hälsa i förhållande till kulturella föreställningar och dominerande berättelser om migration och tillhörighet, både bland ungdomar med migrationserfarenhet och yrkesverksamma inom utbildningssystemet. Inom ramen för projektet utforskar vi också villkoren för förändring och social solidaritet hos båda grupperna, genom en kombination av etnografi och deltagande metoder.

Fakta om projektet

Projektledare
Åsa Trulsson
Projektmedlemmar
Chris High, Anna Baral
Finansiärer
Vetenskapsrådet, Crafoordska stiftelsen och Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Tidsplan
1 maj 2021–1 maj 2025
Ämne
Kultursociologi (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora) och freds- och utvecklingsstudier (Institutionen för samhällstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

I debatten kring migration och integration i dagens Sverige är teman kring intimitet, relationer, jämställdhet och sexuell hälsa ständigt återkommande. Många gånger beskrivs ungdomar med migrationserfarenhet som extra utsatta eller som en speciell riskgrupp med begränsad tillgång till adekvat stöd i frågorna. Gruppen konstrueras ofta som avvikande och i behov av särskilda utbildningsinsatser för att kunna integreras. Samtidigt saknas kunskap om unga flyktingars och migranters egna erfarenheter och perspektiv. Forskning pekar också på att många professionella aktörer som arbetar med flyktingar och migranter inom området vill ha mer kunskap kring frågorna.

Ett av projektets syften är att undersöka hur olika aktörer upplever och förhandlar ovanstående tematik i sin vardag. Projektet fokuserar på ungdomar med erfarenheter av flykt, men också på lärare och andra professionella inom utbildningssystemet, en arena som är viktig för de ungas välmående, motståndskraft och känsla av tillhörighet. Båda gruppernas tankar och erfarenheter dokumenteras genom intervjuer, fokusgrupper och deltagande observation.

Ett andra syfte är att kritiskt undersöka villkoren för förändring och social solidaritet genom att fokusera på dialog, kritisk reflektion och olika typer av praktiska övningar. Inom ramen för projektet används deltagande metoder, som till exempel story-telling, participatory video och photovoice. Metoderna är verktyg för att generera annars svårtillgängligt material och ge de deltagande unga en större möjlighet att uttrycka teman som är centrala i sitt eget liv. Det ger också en möjlighet för ungdomarna att formulera gemensamma intressen och ett material för att gå i dialog med yrkesverksamma inom skola och andra arenor av betydelse för ungdomarna. Vidare bjuds lärare och andra professionella inom utbildningssystemet in för att arbeta med metoderna och gemensamt reflektera över materialet som producerats av ungdomarna. Projektet har således en metodutvecklande ansats genom att kombinera etnografiska och deltagande metoder för att både initiera och kritiskt granska förändringsprocesser hos båda grupperna.  Målet är att främja hälsolitteracitet och gemenskap, men också att förbättra arbetet med värdegrund och sex- och samlevnadsundervisning inom utbildningssystemet.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, Etnografiskt forum och Centrum för kultursociologi, samt i Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.