flicka som hoppar hopprep

Projekt: Inkluderande fritidshemspedagogik

Syftet med detta projekt är att skapa, pröva och utvärdera insatser och metoder för att minska utanförskap och segregerande effekter i fritidshemmets verksamhet.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Ulla Karin Nordänger
Övriga projektmedlemmar
Peter Karlsudd (ansvarig för delstudien)
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Rödsleskolans fritidshem, Oskarshamn
Finansiär
Uppsala universitet
Tidsplan
1 aug 2021–31 dec 2022
Ämne
Utbildningsvetenskap (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Den princip som tidigare var vägledande för fritidshemmen, att undvika segregering och särlösningar och i stället höja normalverksamhetens kvalitet, har kraftigt försvagats. De två senaste årtiondena har en kategorisering och selektering till särskilda undervisningsgrupper och skolformer ökat drastiskt. Ett av de största problemen fritidshemmen står inför är att bibehålla en inkluderande verksamhet. Syftet med detta projekt är därför att skapa, pröva och utvärdera insatser och metoder för att minska utanförskap och segregerande effekter i fritidshemmets verksamhet.

Fritidshemspedagogikens relation till specialpedagogiken är något som sällan är i centrum för utvecklingsarbete och forskning. Specialpedagogik i fritidshem kommer att problematiseras utifrån fritidshemmets uppdrag att komplettera, kompensera och undervisa. Insatsen förväntas öka personalens kunskaper om inkluderande faktorer och effekter. En modell som kommer att prövas i projektet har namngetts ”inkluderande individualisering”.

Studien ingår i projektet Utveckling, lärande, forskning (ULF). Den är även en del av forskningen i forskargrupperna Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Forskargruppen för fritidspedagogisk forskning, samt Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.

Medarbetare