allmän projektbild

Projekt: Innovationsprocesser, kunskapsförmedlingssystem och mobilitet i sydskandinavisk stenålder

Med fokus på innovationsprocesser och kunskapsförmedlingssystem undersöker vi nya sätt att förstå förändring och kontinuitet i södra Skandinaviens yngre stenålder, från cirka 4 100 till 1 700 f.v.t.

Fakta om projektet

Projektledare
Anders Högberg
Övriga projektmedlemmar
Kristian Brink, Sydsvensk Arkeologi
Helena Malmström, Malmström Lab vid Uppsala Universitet
Torbjörn Brorsson, Ceramic Studies
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Uppsala Universitet, Sydsvensk Arkeologi AB, Ceramic Studies
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
2022-2024
Forskningsämne
Arkeologi

Mer om projektet

Mobilitet – av människor, idéer och materiell kultur – är ett sedan länge etablerat forskningsområde inom stenåldersarkeologin. De senaste femton åren har migration emellertid fått förnyad aktualitet. Anledningen är att utvecklingen inom arkeogenetisk (DNA) forskning gett oss ny kunskap om människans genetiska förhistoria.

Resultaten visar att omfattande genflöden och mobilitet med upprinnelser i olika tider och sammanhang påverkat populationers genetiska sammansättning. I sydskandinavisk stenålder ser vi till exempel såväl kontinuitet från tidigare jägare- och samlargrupper, som influenser över tid kopplade till jordbrukande grupper i Centraleuropa och områden norr om Svarta havet.

Men även om vår kunskap ökat på ett helt fantastiskt sett, har arkeologin ännu inte lyckats omvandla dessa resultat till ny kunskap och förståelse av vad som faktiskt hände under yngre stenåldern. Främst beror detta på att resultaten inte integrerats i arkeologisk forskning. Följden är att vi ännu inte förstår de specifika formerna för stenålderns mobilitet som vi har att göra med. Vi förstår inte heller hur variationer i olika former av migrationsprocesser påverkat människornas liv och materiell kultur eller vilka konsekvenserna var för stenålderns samhällen.

I vår forskning tar vi oss an dessa områden. Med fokus på innovationsprocesser och kunskapsförmedlingssystem undersöker vi nya sätt att förstå förändring och kontinuitet i södra Skandinaviens yngre stenålder, från cirka 4 100 till 1 700 f.v.t. Det gör vi genom att kombinera resultat från arkeogenetik (DNA) med resultat från uppdragsarkeologiska undersökningar och förena dessa i tolkande teoretiska perspektiv hämtade från arkeologin, teknologi-och-samhällsstudier samt mobilitetsstudier.

Vi utforskar variationer i tid och rum vad gäller mobilitet, populationsförändringar och förändringar i människors materiella liv. Det gör vi genom att med hjälp av GIS och C14 analyser studera människornas platsanvändning och förändring av landskapet över tid och rum. Vi genomför också specialiserade teknologiska analyser av stenålderns materiella kultur samt nya arkeogenetiska (DNA) analyser. Vi är innovativa i att integrera analyser av tidigare underutnyttjat material från omfattande uppdragsarkeologiska utgrävningar med arkeogenetisk data. Det ger oss unika möjligheter till kunskap om variation över tid och rum.

Med utgångspunkt i dessa analyser testar vi teoretiska modeller för migration mot våra resultat. Ambitionen är att våra slutsatser ska förklara de betydelser som innovationsprocesser och system för kunskapsöverföring haft i stenålderns mobilitet. Genom att undersöka hur mobilitet tog sig uttryck på olika platser i olika sammanhang och tider, är vårt mål att presentera ny kunskap om och förståelse av migration i södra Skandinavien under yngre stenåldern. Vi förväntar oss att våra resultat ska inspirera till nya sätt att förstå mobilitet i ett långtidsperspektiv, migration i andra (för)historiska perioder och potentiellt också i vår samtid.