Person som skrivit ordet hjälp på ett trappsteg

Projekt: Interprofessionell samverkan och kompetens i akutsjukvården av personer med mental ohälsa (Care-MeU)

Den mentala ohälsan ökar i alla åldersgrupper och är vanlig bland personer som söker somatisk akutsjukvård. Professioner som i olika sammanhang möter dessa personer, behöver därför stärka sin samverkan och kompetens, för att dessa patienter ska uppleva en god, trygg och säker vård.

Fakta om projektet

Projektledare
Mats Holmberg, Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar
Henrik Andersson, Högskolan i Borås och Linnéuniversitetet
Anders Svensson, Linnéuniversitetet
Ola Kronkvist, Linnéuniversitetet
Hanna Tuvesson, Linnéuniversitetet
Kim Wallin, Linnéuniversitetet
Ragnar Eneström, Röda Korsets Högskola 
Staffan Hammarbäck, Linnéuniversitetet
Jonas Aléx, Umeå Universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Högskolan i Borås, Röda Korsets Högskola, Umeå Universitet, Region Kronoberg, Region Sörmland
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Centrum för klinisk forskning Sörmland (CKF)
Ambulanssjukvården region Sörmland
Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse
Längmanska kulturfonden
Tidsplan
1 januari 2021 – 1 januari 2025
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

En grafisk bild som beskriver projektet
Figur som visar exempel på olika yrkesutövare inom akutsjukvård vid mental ohälsa: polis, ambulanssjukvård, akutmottagning, psykiatri, hemtjänst och räddningstjänst.

Mer om projektet

Den mentala ohälsan i alla åldersgrupper är ett växande problem, både nationellt och internationellt. Personer som lider av mental ohälsa får inte alltid tillgång till kvalificerad vård inom akutsjukvården. Stigmatiseringen har en djupgående effekt på dessa personer, vilket skapar hinder för patientsäkerheten och påverkar förutsättningarna för akutsjukvården.

Akutsjukvård vid mental ohälsa kan ges av en rad olika yrkesutövare inom olika organisationer såsom; hemtjänst, ambulanssjukvård, polis, primärvård etcetera. En förutsättning för en säker akutsjukvård är att dessa olika yrkesutövare och verksamheter kan arbeta effektivt tillsammans för patientens bästa. Det betyder att en god och sammanhållen akutsjukvård för personer som drabbats av mental ohälsa, bygger på samverkan och sambruk mellan olika yrkesutövare i den närmiljö som personen befinner sig i.

Det finns idag gråzoner inom akutsjukvården; dagens stuprörsorganisationer och -utbildningar leder till bristande kunskap om varandras ansvar och roller i vården av personer med mental ohälsa. Det medför ett sämre nyttjande av befintliga resurser, med konsekvenser för de personer som drabbas. Vidare saknas till viss del både tillräcklig utbildning och erfarenhet - i att bedöma och vårda personer som lider av mental ohälsa - hos de olika yrkeskategorier som möter dessa i det akuta skedet. Det finns således en risk för att personer med mental ohälsa inte får tillgång till den vård de har rätt till. Således behöver de professioner som möter dessa personer, både stärka sin samverkan och den vårdande kompetensen, som en förutsättning för att patienten ska uppleva en god, trygg och säker akutsjukvård.

Projektets övergripande syfte är att utveckla fördjupad kunskap om att bedöma, bli bedömd och vårda i samband med mental ohälsa med utgångspunkt från olika yrkesutövare, patienter och närstående i den akuta vårdkedjan. Vidare är syfte att skapa kunskap om hur detta interprofessionella vårdande kan stödja och stärka välmående hos personer med mental ohälsa.

Projektet är en samverkan mellan Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA), Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) vid Linnéuniversitetet, Region Sörmland, Region Kronoberg, Högskolan i Borås samt Umeå Universitet.

Projektet är en del av forskningen i:
Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA)