linnea

Projekt: Linnéuniversitetet som iSchool

Detta projekt avslutades 2017.

Projektets syfte är att under 2017 undersöka förutsättningarna för att etablera Linnéuniversitetet som en iSchool, som kan stå sig stark i jämförelse med redan befintliga iSchools i Sverige, Norden och övriga världen. Omkring årsskiftet 2017/18 skall det finnas en utvecklad strategi för det fortsätta arbetet med att etablera Linnéuniversitetet som en unik iSchool.

Projekttid: januari-december 2017

Projektledare: Koraljka Golub, docent i biblioteks- och informationsvetenskap, Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Welf Löwe, professor i datavetenskap och Marcelo Milrad, professor i mediateknik.

Vad är en iSchool?

iSchools är en global utbildningsorganisation som startade år 2005 och som idag omfattar ett 70-tal lärosäten över hela världen, bland vilka vi idag finner de ledande institutionerna inom informationsfältet (iField). En medverkan iSchools.org skulle utan tvekan ge en tydlig kvalitetsstämpel till Linnéuniversitetets utbildningar inom informationsfältet.

Varför en iSchool vid Linnéuniversitetet?

I jämförelse med befintliga iSchools i Norden - i dagsläget finns sådana i Borås, Köpenhamn, Oslo och Tammerfors - och i övriga världen, har Linnéuniversitetet redan inledningsvis goda möjligheter att skapa en annorlunda närmast unik iSchool. Detta av bl a följande skäl:

  • Linnéuniversitetets iSchool-satsning är till sin karaktär ovanligt tvärvetenskaplig. Medan de flesta befintliga iSchools har sitt fokus riktat mot ett eller möjligen två ämnesområden, finns det här redan i uppstarten en rad ämnen och fakulteter engagerade. 
  • Linnéuniversitetet har redan idag ett väl fungerande samarbete med företag och organisationer i den omgivande regionen, vilket skapar mycket goda möjligheter för en ovanligt tvärsektionell iSchool. Utvecklade kontakter finns såväl inom universitetet som mellan universitetet och det omgivande samhället.
  • Projektets ambition är att en iSchool vid Linnéuniversitetet skall kunna erbjuda utbildningar upp till och med masternivå, vilket också det är ovanligt i jämförelse med andra iSchools.

Flera delprojekt kommer att genomföras under året, men för en detaljerad tidsplan och mer information om presumtiva deltagare och samarbetspartners inom och utom Linnéuniversitetet, se vidare projektets engelska webbplats.