karta över Sverige, Norge, Danmark och Finland med flaggor inlagda i landytorna

Projekt: Jämställdhetsåtgärder vid nordiska lärosäten – vad fungerar?

I detta projekt samlar vi in data om jämställdhet och mångfaldspolicyer vid nordiska universitet och högskolor från 1990-talet och framåt. Vi kartlägger vilka åtgärder för jämställdhet som har implementerats över tid, samt analyserar variationen mellan lärosäten över tid. Syftet är att undersöka vilken typ av policy som har betydelse för könsbalansen hos den akademiska personalen.

Fakta om projektet

Projektledare
Charlotte Silander
Övriga projektmedlemmar
Liza Reisel, Institute for Social Reseach, Norge; Ida Drange, Oslo Metropolitan University, Norge; Maria Pietilä, University of Eastern Finland
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Institute for Social Reseach och Oslo Metropolitan University, Norge; University of Eastern Finland
Finansiär
Norforsk
Tidsplan
2017–2023
Ämne
Pedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

De nordiska länderna har en lång historia av jämställdhetsinitiativ för högre utbildning. Trots det vet vi ganska lite om vad som fungerar och hur förändring verkligen sker.

I projektet undersöker vi nationella och institutionella policyer för att främja jämställdhet mellan akademisk personal i tre nordiska länder. Vi samlar data om jämställdhets- och mångfaldspolitik på nationell nivå och vid universitet och högskolor i Norge, Sverige och Finland sedan 1990-talet. Vi studerar utvecklingen av jämställdhetspolitik över tid och vi jämför institutionella data med data om utvecklingen av könsbalansen på samma institutioner under samma tidsperiod, i syfte att kunna se vilka åtgärder som fungerar.

Projektet är en del av forskningen i Nordic Center for Research on Gender Equality in Research and Innovation (Nordicore).

Vid Linnéuniversitetet är projektet en del av forskningen i forskargruppen Svenska nätverket för Europastudier och Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.