silhuetter av olika sorters människor

Projekt: Kartläggning av hur anhöriga och anhörigstödet i Sverige påverkas av covid-19

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har fått medel för att kartlägga hur anhöriga, personal och stödet till anhöriga har påverkats av coronapandemin. Nka kommer även att ge förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder för att stödja anhöriga och utveckla anhörigstödet vid kriser och pandemier.

Bild: Pixabay

Fakta om projektet

Projektledare
Lennart Magnusson
Deltagande organisationer
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Linnéuniversitetet, Socialstyrelsen, samt anhörig-, patient- och pensionärsorganisationer
Finansiär
Socialdepartementet
Tidsplan
15 aug 2020–31 dec 2021
Ämne
Hälsovetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplats
www.anhoriga.se/samverkansprojekt

Mer om projektet

I dag ger drygt var fjärde person i Sverige vård, hjälp eller stöd till en närstående. För många kan omsorgsgivandet kännas som en självklarhet och något som ger tillfredsställelse, men det kan också vara påfrestande och påverka både hälsa, arbete, privatliv och ekonomi negativt.

Anhöriga gjorde redan innan coronapandemin betydande insatser. Troligtvis har påfrestningen på anhöriga ökat till följd av covid-19 och fler än tidigare kan ha tagit på sig en anhörigroll. Samtidigt har anhörigstödet inte kunnat genomföras i lika stor utsträckning som förut, till följd av att människor inte har kunnat mötas på samma sätt som tidigare.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) kommer under hösten 2020 att kartlägga hur anhöriga, personal och anhörigstödet har påverkats av covid-19. Datan kommer att samlas in och analyseras under hösten och rapporten beräknas vara klar under våren 2021. I den slutliga rapporten kommer Nka att ge förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder för att stödja anhöriga och utveckla anhörigstödet under pandemier och kriser.

Kartläggningen kommer att fokusera på gruppen anhöriga som helhet, men vi kommer även identifiera och jämföra skillnader mellan hur kvinnor och män har upplevt sin situation. Analysen kommer att göras både avseende vuxna anhöriga och barn som anhöriga.

Förhoppningen är att resultatet ska utgöra ett viktigt underlag för myndigheter, regioner, kommuner och enskilda utförare.  

Nka avser att projektet sker i samverkan med Socialstyrelsen och anhörig-, patient- och pensionärsorganisationer.