Virke

Projekt: Kaskadanvändning av skogsbränslen och biprodukter

I Småland är vi duktiga på att använda den skogliga biomassan i det sista steget, som är förbränning. Genom att utveckla näringens innovationsförmåga inom och relaterat till bioenergi avseende specifikt möjligheter till kaskadanvändning initieras en transformation av näringens affärsmodeller som skapar förutsättningar både för tillväxt och klimatnytta.

Projektet finansieras av

Region Kronoberg
Region Jönköping
Region Kalmar län, logotyp
EU, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet avlsutades 2023.

Fakta om projektet

Projektledare
Jimmy Johansson
Övriga projektmedlemmar
Daniel Nilsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Energikontor Norra Småland, Energikontor Sydost
Finansiär
Region Kalmar Län, Region Kronoberg, Region Jönköpings Län, Tillväxtverket genom ERUF, Bioenergigruppen AB
Tidsplan
1 Maj 2022-31 Aug 2023
Ämne
Skog och träteknik, virkeslära (institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Naturmaterial som lånas från naturen ska användas så länge och till så stor nytta som möjligt vilket kaskadanvändning ger möjligheter till. I förestående projekt ska näringslivet i regionen, små och medelstora företag (SMF) inom bioenergi, utveckla sin förmåga att i samverkan driva innovation för kaskadanvändning av bioenergi genom att bättre utnyttja resursen skoglig biomassa (övergripande mål).

Projektet ska beskriva goda exempel (delmål) på kaskadanvändning inom bioenergins värdekedjor. Goda exempel används för att tillsammans med näringen initiera innovationsarbete (inkluderande miljö och jämställdhet) i olika steg (4 delmål). Detta resulterar i handlingsplaner för innovationer som efter projektet kan drivas vidare (projektmål) i tex. kommande regionalfondsutlysningar (resultat).

Projektet genererar också en handbok för en innovationsmodell för kaskadanvändning av biobränslen. Handboken inkluderar analys av hållbarhetsaspekter. Projektet skapar (effekt) förutsättningar för SMF att genom innovation bidra till klimatomställningen och för ökad efterfrågan av produkter och tjänster som produceras i regionen med resulterande tillväxt.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä och Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.