Blandskog med gran och björk

Projekt: Klimatanpassad skogsskötsel

Andelen privata skogsägare som anpassar sitt skogsbruk till ett förändrat klimat ökar. Vilka klimatanpassningsåtgärder som görs i södra Sverige, samt motiven bakom dessa åtgärder, undersöks närmare i detta projekt.

Fakta om projektet

Projektledare
Erika Olofsson
Övriga projektmedlemmar
Rikard Jakobsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 sep 2021 - 31 dec 2023
Forskningsämne
Skogsskötsel (institutionen för skog och trä, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Skog och trä
Kunskapsmiljö Linné
Grön hållbar utveckling

Mer om projektet

I södra Sverige äger privata skogsägare ungefär 80 % av skogsmarken. Tidigare studier har visat att en ökande andel av dessa skogsägare vidtar skogsskötselåtgärder för att klimatanpassa sina skogar. Det är mindre känt vilka klimatanpassningsåtgärder som görs och vilka motiv skogsägarna har för dessa. Anpassar skogsägare sina skogar genom trädslagsval, blandskogar, andra skogsbrukssystem eller modifierad skogsvård? Är syftet att minska risken för skador på skogen eller finns fler motiv? Det här projektet undersöker dessa frågor närmare med hjälp av enkäter och intervjuer.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä samt Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling