tre personer i samtal med varandra

Projekt: Kollegialt lärande på vetenskaplig grund

Projektets syfte är att identifiera områden hur skolledare omsätter olika typer av kunskapsformer till konkreta beslut och strategier, som stödjer dem i beslutsfattandet kring det kollegiala lärandet.

Fakta om projektet

Projektledare
Corrado Matta och Katarina Ståhlkrantz
Övriga projektmedlemmar
Styrgruppen på Teknikum, Växjö
Medverkande skolhuvudman/programråd
Växjö kommun
Finansiär
Statens satsning Utbildning, lärande, forskning (ULF); Nämnden för lärarutbildning; Linnéuniversitetet; Växjö kommun
Tidsplan
2023–2024
Ämne
Pedagogik (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Kollegialt lärande bidrar enligt forskningen positivt till undervisningskvalitet. Eftersom det saknas forskning om vilka förutsättningar som bidrar till det kollegiala lärandet, behöver skolverksamma därför ofta hitta egna strategier för att skapa denna typ av lärande.

Det här projektet syftar till att identifiera hur skolledare omsätter olika typer av kunskapsformer till konkreta beslut och strategier, som stödjer dem i beslutsfattandet kring det kollegiala ärandet.

En serie fokusgruppssamtal med Teknikums styrgrupp genomförs, som handlar om beslutsfattande kring skolans kollegiala lärande. Genom att rikta fokus på hur kunskap omsätts till beslutsfattande blir den vetenskapliga grunden i arbetet mot det kollegiala lärande det centrala fenomen som undersöks.

Kollegialt lärande på vetenskaplig grund är ett delprojekt i projektet Utbildning, lärande, forskning (ULF).