Lokalsamhälle Indien

Projekt: Kolonial infrastruktur och natur – miljökonsekvenser av järnvägsbygget i Indien, ca 1860-1870

Projektet söker svar på frågor om hur lokalsamhällen bidrog till utformandet av järnvägen genom att tillägna sig vad som uppfattades som infrastrukturens fördelar. Men även hur individer och grupper i samhällena på juridisk väg bestred järnvägen då den påverkade tillgången till vatten, land och naturresurser, eller ansågs rubba etablerad praxis i samhället.

Fakta om projektet

Projektledare
Eleonor Marcussen
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 April 2021– december 2024
Ämne
Historia (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

När järnvägen anlände den indiska landsbygden förändrades inte bara produktionsmönster avsevärt i och med att bomullsodling premierades som inkomstbringande gröda för export. Banvallar, tunnlar, utjämningar av landnivåer och fördämningar var nödvändiga för att kunna lägga järnvägsrälsen. Lokala material, arbetare, byggtekniker, verktyg och ingenjörsteknik bidrog till det största infrastrukturbygget i det Brittiska imperiet.

I och med ett lokalt perspektiv på järnvägen får vi svar på hur teknologiska framsteg och ingenjörskonst utvecklades i möten med naturen och människor på plats. En överföring av kunskap, teknologi och hantverk från Västvärlden till ”resten” av världen anses förlegad, men få historiska källor har metodiskt använts för att demonstrera hur kunskap växer fram i möten mellan människor och appliceras i specifika miljöer. Grundliga studier av hur infrastruktur har påverkat människors samröre med naturtillgångar och omgivningen i historien kan ge oss insikt i framväxten av dagsaktuella miljöproblem.

----------

Projektet är en del av forskningen i:
Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Forskningsklustret för koloniala förbindelser och jämförelser