linnea

Projekt: Kommuner – självständiga aktörer i utbildningsreformer?

Detta projekt avslutades 2017.

Fakta om projektet

Projektmedlemmar: Ninni Wahlström, Daniel Sundberg
Finansiär: IFAU
Tidsplan: 2016-2017
Fakultet/institution: Fakulteten för samhällsvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap  
Ämne: Pedagogik

Mer om projektet

Frågan som utforskas i denna utvärdering är hur kommuner, som huvudmän för skolan, uppfattar innebörden av läroplansreformen Lgr 11 vad gäller lärares profession och ansvar samt normer för undervisning, kunskapskrav och bedömningspraktiker i sin implementering av den senaste läroplansreformen för grundskolan, Lgr 11. Utvärderingens syfte är tvåfaldigt: i) att skapa ny kunskap om kommuner som nyckelaktörer i utbildningsreformer, med fokus på reformen Lgr 11, avseende tolkningar på lokal nivå och dess möjliga implikationer för hur läroplansreformen faktiskt genomförs på skol- och klassrumsnivån; ii) att utveckla ramverket för teoribaserad utvärdering genom att teoretisera den kommunala nivån som inte var aktuell när utvärderingsmodellen först aktualiserades under sent 70-tal i ett statligt styrt skolsystem.