Toppen av den fem meter djupa termos (vertikalkryostat) som ska användas för att kyla ner magnetprototypen till -270 grader Celsius under testerna i FREIA-laboratoriet. Foto: Mikael Wallerstedt.

Projekt: Kompetens- och teknikspridning om kalla magneter för tillgång till en breddad internationell marknad

Detta projekt ska öka kunskap och kompetens kring supraledande magneter, utveckla tillverkningstekniken och tillverka en supraledande magnet. Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och småländska företag.

Toppen av den fem meter djupa termos (vertikalkryostat) som ska användas för att kyla ner magnetprototypen till -270 grader Celsius under testerna i FREIA-laboratoriet. Foto: Mikael Wallerstedt.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Izudin Dugic
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Gustav Karlsson, Janka Kovacikova, Helena Forslund, Veronica Ülgen
Deltagande organisationer
Uppsala universitet (huvudprojektledare), Linnéuniversitetet, Scanditronix Magnet, Rydverken, Vattenskärningsteknik i Vislanda AB
Finansiär
Europeiska regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna, Region Kronoberg
Tidsplan
1 okt 2020–30 apr 2023
Ämne
Maskinteknik (Institutionen för maskinteknik, Fakulteten för teknik)
Ekonomi (Institutionen för ekonomistyrning och logistik, Ekonomihögskolan)
Film
Se en film om projektet och tekniken

Mer om projektet

Projektet syftar till att förstärka kunskap, kompetens och innovationsförmåga i en småländsk företagsgruppering som utvecklar magneter och därmed på sikt näringslivet i Kronobergsregionen. Uppsala universitet, Linnéuniversitetet och den småländska företagsgrupperingen har tillsammans unik kompetens som kan kombineras till global konkurrenskraft. I regionen finns många små och medelstora företag som arbetar hårt för att öka sin tillgång till den internationella marknaden. Ökad tillgång till den internationella marknaden kan ha en ökad tillväxt till följd.

Projektet ska hjälpa företagsgrupperingen att förstärka sin kompetens för att utveckla ny teknik och som syftar till att utveckla och tillverka en prototyp av en innovativ magnet, en så kallad ”kall” supraledande magnet, som efterfrågas av stora internationella forskningsanläggningar. En färdigställd och fungerade prototyp ska kvalificera deltagande företagen som leverantörer till den internationella forskningsinfrastrukturen CERN i Schweiz. Därmed skapas en öppning för att komma in i den internationella marknaden och en breddning av marknaden som minskar sårbarheten av företagen och ökar tillväxten.

Projektets initiativ med forsknings- och innovationssamverkan mellan avancerad forskning och regionens småskaliga näringsliv är ett exempel på utmaningsdriven innovation och stärker länken mellan forskning och näringslivets behov. Samverkan för att konstruera och tillverka en magnetprototypen är en samhandling för att utveckla och demonstrera internationell konkurrenskraft och öka tillväxten.

Det är det praktiska arbetet tillsammans, med bidrag från olika kompetenser i tillverkning och innovation som är kärnan i projektet. Det är samhandlingen som är den bärande idén. För att innovation skall fortsätta att utvecklas krävs investeringar som möjliggör praktisk samverkan mellan tillverkande företag och universitet.

Mål

Projektets övergripande mål är att stärka och utveckla deltagande företags teknikkunskap. Delmålen är:

  1. Kompetensutveckling kring supraledande magneter.
  2. Teknikutveckling av tillverkningsteknik för Canted Cosine-Theta-typ (CCT) av supraledande magneter.
  3. Utvärdering av prototypen och kvalificering av deltagare som leverantör till CERN.
  4. Att utveckla en överförbar modell för forskningsnära samverkan med näringslivet.

Läs mer

19 miljoner till forskningssamarbete med regionala företag och Uppsala universitet om energisnåla magneter.

Medarbetare