linnea

Projekt: Kompetenser som prövas i utbildningen

Ett av målen i den nya lärarutbildningen är att utveckla studenternas förmåga att anta kritiska förhållningssätt och perspektiv, så att de kan hantera komplexa situationer med många olika förväntningar (SOU:109). Forskare på institutionen är tillsammans med forskare vid Auckland University i Nya Zeeland och vid Högskolan i Norge intresserade av hur nya mål på lärarutbildningen kan öppna upp för en kunskap kring samhällskritiska frågor samt hur på vilket sätt dessa kunskaper prövas i utbildningen.

Studenterna ska bland annat lära sig att skapa goda förutsättningar för elevers lärande genom att reflekterande och kritiskt använda forsknings-, teori samt erfarenhetsbaserad kunskap. Liknande mål återfinns i lärarutbildningar i idrott och hälsa i andra länder.

Forskare på institutionen (Larsson, Schenker & Linnér, 2016) har nyligen genomfört studie av examinationer inom ämnesstudierna i idrott och hälsa och att studenterna möter varierade former av examinationer, examinationer med olika ämnesinnehåll och också examinationer som har fokus på frågor om social orättvisa, genus, social klass, mm., men att examinationerna har liten potential att utmana studenternas förståelse, normer och värderingar.