allmän projektbild

Projekt: Konsekvenser av att bli ett utsatt område

Hur har introduktionen av polisens lista över utsatta områden påverkat livschanserna för invånarna i dessa områden? Hur har det omgivande samhället reagerat på denna lista? Detta projekt studerar bland annat dessa frågor och andra.

Fakta om projektet

Projektledare
Hans Grönqvist
Övriga projektmedlemmar
Magdalena Dominguez, Mattias Engdahl, Susan Niknami och Torsten Santavirta
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, IFAU, London School of Economics, Stockholms universitet, Helsingfors universitet
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
2022–2026
Ämne
Nationalekonomi (Institutionen för nationalekonomi och statistik, Ekonomihögskolan)

Mer om projektet

Den svenska polisen började år 2015 att publicera rapporter som pekade ut stadsdelar som ”utsatta”. Offentliggörandet av listan har lett till stort medieintresse och de utpekade områdena beskrivs ofta i medierna på ett stigmatiserande sätt. Hur har introduktionen av denna lista påverkat livschanserna för invånarna i dessa områden? Hur har det omgivande samhället reagerat på denna lista?

Dessa är frågor som ofta ställs i den dagsaktuella debatten och av forskare. Samhällsvetenskaplig teori ger dock inga entydiga svar på vilken effekten av introduktionen av listan kan tänkas vara på invånarna.

Å ena sidan kan klassificeringen av boendeområdena tänkas försämra individernas möjligheter om de tvingas anpassa sitt beteende till svar på faktisk eller förväntad diskriminering från det omgivande samhället.

Å andra sidan är det möjligt att individer försöker kompensera för de potentiellt negativa attityderna från det omgivande samhället genom att anstränga sig extra mycket. Nettoeffekten på individernas utfall är därför en empirisk fråga som den existerande litteraturen inte har kunnat besvara på ett tillfredställande sätt eftersom kraven på data och metod är starka.

Detta projekt använder unika geokodade data som innehåller uppgifter om exakt plats för bostad, skola och arbetsplats, och kvasi-experimentella forskningsmetoder för att lösta dessa metodproblem.

Först dokumenterar projektet med hjälp av textanalys av samtliga mediaartiklar sedan år 2000 effekten av introduktionen av polisens lista på hur massmedia karaktäriserar utsatta områden. Därefter undersöks effekterna på: (i) elever och lärares val av skola, (ii) de lokala arbetsmarknadsmöjligheterna, (iii) brottsligheten.