Snytbagge

Projekt: Kontroll av skogsskadeinsekter; Gnaghämmare för snytbaggen

Vi har identifierat ämnen som gör att tall-och granplantor kan skyddas från dödligt gnag av snytbaggar baserat på gnaghämmande ämnen i gnagmjölet från honor.

Fakta om projektet

Projektledare:
Rikard Unelius, Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar:
Björn Bohman, Sacha Legrand, Linnéuniversitetet, Göran Nordlander, Henrik Nordenhem, Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna Anna-Karin Borg-Karlson, Kungliga tekniska högskolan, Kerstin Sunnerheim, Uppsala universitet
Deltagande organisationer:
Linnéuniversitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan
Finansiär:
Forskningsrådet Formas
Tidplan:
2004-2007
Ämne:
Ekologisk kemi (institutionen för kemi och biomedicin, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplats: http://snytbagge.slu.se/gnagavskrackare.php

Mer om projektet

Kontroll av skogsskadeinsekter; snytbagge

Snytbaggen är ett stort problem i de svenska skogarna. Vår forskning syftar till att minska angreppen av dessa genom att smart utnyttja skadeinsekternas eget signaleringssystem.

I samarbete med biologer vid Sveriges Lantbruksuniversitet, har vi genom kemiska och biologiska försök visat att frasset (ffa avföringen) som snytbaggehonor lägger över sina ägg avskräcker andra honor från att lägga sina ägg just där. En hypotes är att detta förhindrar konkurrans om föda för avkomman. Detta kan vara av intresse för ett eventuellt anti-äggläggningsferomon men kan också utnyttjas som gnagavskräckare.

Efter flera års isolerings- och identifieringsarbete i kombination med testningsarbete av hundratals köpta och syntetiserade substanser har vi visat att det finns flera substanser som har goda gnagavskräckande effekter i labmiljö. För att det ska fungera ute i fält måste substanserna vara verksamma under minst ett år och inte påverka plantan. Vidare var vi inom projektet också tvungna att hitta och utveckla en matris, i vilken vi kunde lösa substanserna och sedan applicera dem på plantan i plantskolorna. Matrisen måste tåla stark köld utan att spricka och stark värme utan att smälta. Den måste vara flexibel och tillåta expansion av plantans stam. Matrisutvecklingen ledde i ett avknoppningsprojekt till produkten Conniflex, men något snytbaggeskydd har hittills inte inkluderats i produkten. Registreringsavgifter för växtskyddsmedel i mångmiljonklassen samt vissa bakslag i fält har avhållit oss från detta.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Ekologisk kemi