Trafikolycka med brinnande fordon

Projekt: Design, utveckling och implementering av en databaserad interaktiv krishanteringsövning med drönarteknik för krishanteringssystemet

Projektets syfte är att utveckla en datorbaserad interaktiv krisövning som är tids- och kostnadseffektiv och därmed möjliggör regelbundna krisövningar.

Fakta om projektet

Projektnamn
Design, utveckling och implementering av en databaserad interaktiv krishanteringsövning med drönarteknik för krishanteringssystemet: larmcentral, polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård, akutsjukvård, intensivvård, anestesivård och operation
Projektgrupp
Elin-Sofie Forsgärde, Alisa Lincke, Romain Herault, Carina Elmqvist, Marcelo Milrad, Bengt Fridlund, Anders Svensson
Övriga projektmedlemmar
Gustav Sand, Pär Lindgren, Marie Söderberg, Ann Sohl, Sofie Wilhelmsson, Dan Strandell, Anders Andersen, Jonatan Wikerstål
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet: Institutionen för hälso- och vårdvetenskap/CISA, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Institutionen för psykologi, Polisutbildningen
RISE SICS EAST:
Larmcentralen, Värends Räddningstjänst, Räddsam Kronoberg, Akut- och Kirurgicentrum vid Region Kronoberg, Krisenheten Region Kronoberg, Krissamverkan Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs Län och Centrum för forskning inom respons och räddningssystem (CARER) i Linköping. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte kommer att ske med The Institute for Simulation & Training, University of Central Florida i USA.
Finansiär
Ofinansierad
Tidsplan
1 okt 2015- fortgående
Fakultet/institution
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Institutionen för psykologi, Polisutbildningen samt Institutionen för datavetenskap och medieteknik.

Mer om projektet

Regelbundna krishanteringsövningar behövs för att säkerställa en god beredskap. En krishändelse kan t ex innebära en stor trafikolycka med många skadade människor. Övningsmängden varierar i krishanteringssystemet och vissa delar övar inte mer än en gång var tionde år. Orsaker till en otillräcklig övningsmängd beror på att de fysiska övningarna både är tids- och resurskrävande och därmed kostsamma.

Projektets syfte är att utveckla en datorbaserad interaktiv krisövning som är tids- och kostnadseffektiv och därmed möjliggör regelbundna krisövningar. Med hjälp av drönarteknik och 360 grader GoPro kameror, skapas de datorbaserade interaktiva övningarna, drönare planeras även att delta på skadeplats för att t ex identifiera storlek på skogsbränder, utsläpp av farliga ämnen etc.

Parallellt med design och utveckling av övningen och användning av drönarteknik på skadeplats bedrivs forskning om projektets utvecklande och lärande som övningen genererar. Den databaserade interaktiva övningen planeras att implementeras i såväl sjuksköterskespecialistprogram, polisutbildning, psykologprogram och i de berörda verksamheterna.

Första projektdelen är utvecklad och innefattar en interaktiv 360 graders video med fokus på medicinskt traumaomhändertagande. I den interaktiva videon får övningsdeltagaren svara på frågor om traumaomhändertagandet och den skadades situation förbättras eller försämras beroende på om svaren som ges är rätt eller felaktigt. I projektets första del bedrivs forskning om användarvänlighet och uppfattningar av lärandet i samband med traumaövning med den interaktiva 360 graders videon.

Projektet är en del av Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA) och ingår i forskningsområdet Interprofessionell samverkan och sambruk vid akut omhändertagande.