linnea

Projekt: Kroppens validitet

I detta postdok-projekt studerades idrottsdidaktiken i examensarbeten 2012-13. Målsättningen med studien var att den ska generera kunskap som är användbar vid utveckling av lärarutbildningsprogram med inriktning mot idrott och hälsa.

Detta projekt avslutades 2017.

Fakta om projektet

Projektledare: Katarina Schenker
Finansiär: Swedish National Centre for Research in Sports
Tidsplan: 2014-2017
Fakultet/institution: Fakulteten för samhällsvetenskap/institutionen för idrottsvetenskap
Ämne: Idrottsvetenskap, Pedagogik och Utbildningsvetenskap

Mer om projektet

Syftet är att studera idrottsdidaktiken i examensarbeten (självständiga arbeten) som blivit godkända 2012-13. Av intresse är de sätt på vilket idrottsdidaktiken behandlas och utvecklas i examensarbeten. 25 uppsatser har i nuläget lästs och analyserats. En delrapport där dessa arbeten analyseras finns att tillgå (Schenker 2013b). Målsättningen med studien är att den ska generera kunskap som är användbar vid utveckling av lärarutbildningsprogram med inriktning mot Idrott och hälsa.

Studien är uppdelad i två delstudier. I den första delstudien kartläggs och analyseras självständiga arbeten examinerade och godkända år 2012 vid lärosäten med idrottslärarutbildningar. I den andra delstudien studeras motsvarande uppsatser godkända 2014 vid samma lärosäten. Denna delstudie är dock avgränsad till uppsatser om ämnet Idrott och hälsas självförståelse, exempelvis uppsatser om betyg och bedömning och lärares förståelse för och uppfattningar om ämnet. I dessa uppsatser uppstår frågor kring kroppens validitet. Vad är det som ska betygssättas och hur bestäms den "giltiga kroppen" inom ramen för skolämnet? Den tillämpade kunskapen är relaterad till a) studenternas förmåga att utveckla idrottsdidaktiken, b) studenternas förmåga att synliggöra relationen mellan teori och praktik via de självständiga arbetena och c) att synliggöra de dominerande ämnesinriktningarna som studenterna intresserar sig för i de självständiga arbetena.

I förlängningen syftar studien till att via analysen av uppsatserna undersöka huruvida studenterna utbildas i att kunna hantera de problem forskning pekar på inom ramen för skolämnet idrott och hälsa. De båda delstudierna är tänkta att kunna bidra till en sådan diskussion. Förhoppningen är att denna kunskap används vid planering av lärarutbildningsprogram för att ge studenterna goda förutsättningar för att som nyutexaminerade kunna undervisa, bedöma och betygsätta olika elever och elevgrupper i linje med Lgr 11:s innehåll. Studien har därtill en teoriutvecklande ansats, som innebär ytterligare prövning och utveckling av det analysverktyg som utformades i samband med min avhandlingsstudie. Totalt omfattar delstudie ett cirka 80 uppsatser. Hur många uppsatser som ingår i delstudie två är oklart. Med ny kurs och ämnesplan är det troligt att fler uppsatser, än 2012, kommer att behandla ämnets självförståelse.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Idrottslig kultur, utveckling och ledning (ID-kul).